پرسشنامه رایگان نيازسنجي آموزشي دبيران از ديدگاه دبيران و مديران

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نيازسنجي آموزشي دبيران از ديدگاه دبيران و مديران

چکیده : اين تحقيق در پي يافتن پاسخ به دو سوال است: آيا بين ديدگاه دبيران و مديران مدارس نسبت به نيازهاي آموزشي عمومي تفاوت وجود دارد؟ نيازهاي آموزشي آنها کدامند؟ روش تحقيق توصيفي و با استفاده از يکي از فنون نيازسنجي تحت عنوان فن دلفي، شرح وظايف دبيران و اهداف دوره هاي آموزش ضمن خدمت آنها، جمع آوري شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نيازسنجي آموزشي دبيران از ديدگاه دبيران و مديران