پرسشنامه رایگان بررسی نقش مشارکت جویانه و غیر مشارکت جویانه مدیران

تاریخ انتشار : 3 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نقش مشارکت جویانه و غیر مشارکت جویانه مدیران

چکیده:

 

بهداشت روانی یکی از مقوله های خاص دانش روان شناسی است که در دهه های اخیر به آن توجه خاصی مبذول شده است. این امر در سازمان های اجتماعی و خصوصا سازمانهای آموزشی به لحاظ وجود عوامل انسانی متعدد که در یک راستا و برای رسیدن به اهداف سازمانی مجتمع شده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از شرایط مهمی که در سازمانهای آموزشی برای تحقق بهداشت روانی مطلوب کارکنان در نظر گرفته می شود ، نقش مشارکت جویانه مدیران مراکز است که این پژوهش به بررسی نقش مشارکت جویانه و غیر مشارکت جویانه مدیران مراکز آموزشی عادی و استثنایی در مقطع ابتدائی در بهداشت روانی معلمین و کارکنان آن پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش زمینه یابی است. در این پژوهش ۴ گروه ۲۵ نفری از معلمین و کارکنان مراکز آموزشی عادی و استثنایی به ترتیب ذیل و بر اساس انتخاب تصادفی چند مرحله ای شرکت داده شدند.

۱- گروه اول شامل ۲۵ نفر از معلمین و کارکنان مراکز آموزشی ابتدایی عادی که مدیران آنها دارای نقش مشارکت جویانه هستند.

۲- گروه دوم شامل ۲۵ نفر از معلمین و کارکنان مراکز آموزشی ابتدایی عادی که مدیران آنها دارای نقش غیر مشارکت جویانه هستند.

۳- گروه سوم شامل ۲۵ نفر از معلمین و کارکنان مراکز آموزشی استثنایی در مقطع ابتدایی که مدیران آنها دارای نقش مشارکت جویانه هستند.

۴- گروه چهارم شامل ۲۵ نفر از معلمین و کارکنان مراکز آموزشی استثنایی در مقطع ابتدایی که مدیران آنها دارای نقش غیر مشارکت جویانه هستند. برای رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا از بین نواحی شش گانه مشهد یک ناحیه به طور تصادفی انتخاب و سپس از بین مراکز آموزش ابتدایی آن ناحیه ۱۲ مدرسه بر اساس انتخاب تصادفی گزینش شدند. در خصوص انتخاب معلمین و کارکنان مراکز استثنایی نیز با توجه به تعداد ۲۸ مرکز موجود در سطح مشهد ۱۲ مرکز بطور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین تمامی آنها توزیع شد. از کل پرسشنامه ها برگشت داده شده به تفکیک گروه های عادی مشارکت جو و غیر مشارکت جو و استثنایی مشارکت جو و غیر مشارکت جو فوق الذکر گزینش شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل ۲ پرسشنامه است.

۱- پرسشنامه شماره یک به بررسی میزان نقش مشارکت جوی مدیران می پردازد و دارای ۱۵ سوال بوده است که بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت به ۵ درجه خیلی زیاد (۴نمره )، زیاد(۳نمره) متوسط (۲نمره)، کم (۱ نمره)، و خیلی کم (۰نمره) تنظیم شده است. حد تفکیک مدیران مشارکت جو از مدیران غیر مشارکت جو نمره ۳۰ از مجموع ۶۰ نمره است.

۲- پرسشنامه بهداشت روانی که به بررسی وضعیت بهداشت روانی معلمین و کارکنان می پردازد و شامل ۳۰ سوال بوده است که این پرسشنامه نیز بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت به ۵ درجه تنظیم شده است. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش استفاده از آمار توصیفی برای بدست آوردن میانگین، انحراف معیار، استفاده از آزمون t برای بدست آوردن سطح معنی داری بین گروه های مورد مقایسه است. نتایج آزمون t نشان می دهد که نقش مشارکت جویانه مدیران در بهداشت روانی معلمین و کارکنان به طور معنی داری نسبت به نقش غیر مشارکت جویانه مدیران متفاوت است. بهداشت روانی معلمین و کارکنان مراکز آموزشی عادی که دارای مدیران مشارکت جو هستند نسبت به بهداشت روانی معلمین و کارکنانی که دارای مدیران غیر مشارکت جو می باشند بطور معنی داری تفاوت می کند. – بهداشت روانی معلمین و کارکنان مراکز آموزشی استثنایی در مقطع ابتدایی که دارای مدیران مشارکت جو می باشند نسبت به بهداشت روانی معلمین و کارکنان مراکز آموزشی استثنایی که دارای مدیران غیر مشارکت جو هستند نیز بطور معنی داری تفاوت میکند. بهداشت روانی معلمین و کارکنان مراکز، آموزشی عادی که دارای مدیران مشارکت جو می باشند نسبت به گروه مشابه در مراکز، آموزش استثنایی، تفاوت معنی داری را نشان می دهد.

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نقش مشارکت جویانه و غیر مشارکت جویانه مدیران