پرسشنامه رایگان نظر سنجی از شركت كنندگان طرح میثاق در خصوص فعالیت های فنی و حرفه ای و مهارتهای شغلی

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نظر سنجی از شركت كنندگان طرح میثاق در خصوص فعالیت های فنی و حرفه ای و مهارتهای شغلی

چکیده:

امروزه اوقات فراغت بعنوان یکی از مسائل مهم جوامع بشری محسوب می شود و غفلت از نحوه ی گذران آن بخصوص در مورد نوجوانان و جوانان می تواند فاجعه ای ملی در پی داشته باشد . لذا برای استفاده بهینه از این اوقات تدارک برنامه هایی احساس می شود که هم به نحو احسن به پر کردن و غنی سازی این اوقات بپردازند وهم در جلوگیری از انحرافات و کجروی هاي اجتماعی موثر باشد دراین راستا طرح میثاق 5 فعالیت ها و برنامه هایی را برنامه ریزی و اجرا کرده است که در این پژوهش سعی شده در خصوص این فعالیت ها از شرکت کنندگان نظرسنجی به عمل آید برای انجام این امر از بین جامعه ای که شامل تمام شرکت کنندگان طرح میثاق راهنمایی و دبیرستان استان خراسان می باشد نمونه ای برحجم 1129 نفر مورد بررسی قرار گرفته است . در تحقیق حاضر که با روش زمینه یابی (پیمایشی) صورت گرفته است برای نظرسنجی از شرکت کنندگان از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده که نتایج ذیل حاصل گردیده است:

درمورد سوالات کلی ، بیشترین رضایت شرکت کنندگان در مقوله مهارت مربی جهت ارائه مطلب و کمترین رضایت آنان در خصوص امکانات و وسایل مورد نیاز اعلام شده است.

در خصوص اردوها ، شرکت کنندگان از نحوه برخورد مسئولین اردو بیشترین رضایت را داشته اند و کمترین رضایت خود را از مسابقات علمی اردوها بیان نموده اند.

در خصوص برگزاری مسابقات و جشنواره ها ، آنان بیشترین رضایت خود را نحوه ی برگزاری مسابقات و کمترین رضایت خود را از تاثیر این کلاسها در جهت ایجاد روحیه رقابت سالم بیان نموده اند.

در مورد فعالیت ها ی قرآنی ،شرکت کنندگان بیشترین میزان رضایت خود را از تاثیر این کلاسها در جهت انس با قرآن کریم و کمترین رضایت خود را از منابع و کتب استفاده شده در این کلاسها اعلام نموده اند.

در خصوص فعالیت ها ی عقیدتی – سیاسی ،بیشترین میزان رضایت شرکت کنندگان مربوط به تعداد جلسات پرسش وپاسخ وکمترین رضایت انان مربوط به تاثیر این کلاسها جهت کسب توانایی درتحلیل مسایل سیاسی اعلام شده است .درفعالیت های فرهنگی –هنری،بیشترین میزان رضایت شرکت کنندگان از تاثیراین کلاسها جهت پرورش خلاقیت ها وتوانمندیهای احساسی وعاطفی وکمترین میزان رضایت انها از تاثیر این کلاسها جهت  اشنایی با فرهنگ ایرانی واسلامی اعلام شده است .در خصوص فعالیت های فنی –حرفه ای ومهارت های شغلی بیشترین رضایت شرکت کنند گان مربوط به تاثیر این کلاسها جهت اشنایی با حرفه وشغل مورد نظر می باشد و کمترین میزان رضایت خود را مورد تاثیر حضورمتصدیان مشاغل مختلف در جلسات گروهی جهت اشنایی با حرفه مورد نظر اعلا م نموده اند.

در خصوص فعالیت های تقویتی شرکت کنندگان مربوط  به تاثیراین کلاسها جهت ایجاد سلامتی ونشاط روحی بوده است وکمترین میزان رضایت انان درخصوص وسایل وامکانات ورزشی اعلام شده است .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نظر سنجی از شركت كنندگان طرح میثاق در خصوص فعالیت های فنی و حرفه ای و مهارتهای شغلی