پرسشنامه رایگان مدیریت دانش براساس نظریه ی نوناکا

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مدیریت دانش براساس نظریه ی نوناکا

چکیده

در این پژوهش با نظر به مؤلفه های اصلی نظریه نوناکا ؛ اجتماعی شدن ، برونی سازی ، ترکیب و درونی سازی ، جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته ، آنگاه به نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی در تحقق مدیریت دانش اثر بخش پرداخته شده است . مدیران عالی ، میانی و اجرایی ، گروه اصلی مورد مطالعه را تشکیل داده اند.

گردآوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طریق شمارش کامل افراد ( سرشماری ) صورت گرفته است . این اقدام با نظر به گستره حجم جامعه آماری مدیران در دانشگاه فردوسی که مشتمل بر 75 نفرمی باشند ، انجام شده است .

در این میان ، 53 نفر از مدیران به عنون گروه اصلی مورد مطالعه پاسخگوی پرسشنامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی استفاده شده است . برای تعیین روایی پرسشنامه مدیریت دانش از روایی سازه بهره گرفته شده است و لذا، بر مبنای سازه های اصلی مدیریت دانش در نظریه نوناکا از تحلیل عاملی با چرخش واریماکس (متعامد ) استفاده شده است .ضریب پایایی پرسشنامه مدیریت دانش در نتیجه محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 88% می باشد و به استناد گزارش عباسی (1377) ضریب پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 78 % می باشد .

تحلیل داده ها نشان داده است که برونی سازی در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد از بالاترین جایگاه برخور دار است و سپس به ترتیب، اجتماعی شدن ، برونی سازی و ترکیب در مراتب بعدی قرار گرفته اند . همچنین ، بر اساس نتایج بدست آمد ه ، میان فرهنگ سازمانی و درونی سازی ، برونی سازی و ترکیب رابطه معناداری وجود دارد.

در حالیکه ، این رابطه با اجتماعی شدن معنی دار نیست . به طور خلاصه ، می توان چنین نتیجه گرفت که مدیران در دانشگاه فردوسی بیش از آنکه تمایل به تشریک و تبادل دانش و تجارب خود با یکدیگر داشته باشند ، تمایل به درونی کردن دانش و رقابت با دیگران دارند. فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی به عنوان یکی از متغیيرهای اثر گذار ، بر تشدید پدیده فرد گرایی و رقابتی بودن در بین مدیران می افزاید .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مدیریت دانش براساس نظریه ی نوناکا