پرسشنامه رایگان بررسی ادراك كاركنان براساس نظریه برابری آدامز

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی ادراك كاركنان براساس نظریه برابری آدامز

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ادراك كاركنان براساس نظریه برابری آدامز، زمینه‌های پیدایش و رابطه آن با تعهد سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1378 است. جامعه آماری در این پژوهش كاركنان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (غیر از اعضاء هیأت علمی) (85=N) است كه از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. روش اصلی تحقیق علمی ـ مقایسه‌ای می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها عبارتند از:‌ 1- پرسشنامه “استرون1375” جهت بررسی ادراك كاركنان بر اساس نظریه برابری آدامز و 2- پرسشنامه تعهد سازمانی “پورتر 1974” اطلاعات جمع‌آوری شده، با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یكطرفه، آزمون t بر تحلیل واریانس با اندازه‌گیریهای مكرر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست‌ آمده است: 1- بین تعهد سازمانی كاركنانی كه ادراك نابرابری منفی، مثبت و برابر دارند تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 2- بین تعهد سازمانی كاركنان بر حسب جنس، مدرك تحصیلی و سنوات خدمت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. 3- بین میزان تأثیر مقوله‌های حقوق، كار و محیط كاری، احترام و توجه سازمانی و عدالت رویه‌ای در پیدایش ادراك نابرابری كاركنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا كه مقوله حقوق بیش از سایر مقوله‌ها بر میزان پیدایش ادراك نابرابری منفی كاركنان تأثیر دارد. 4-بین زمینه‌های پیدایش 4 مقوله ادراك نظریه برابری كاركنان بر حسب جنس، مدرك تحصیلی، سنوات خدمت آنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بطور كلی هر گاه نسبت پاداش/درونداد كاركنانی پايین‌تر، برابر و یا بیشتر از مرجع مقایسه‌شان باشد، می‌تواند در تعهد سازمانی آنان موثر باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ادراك كاركنان براساس نظریه برابری آدامز