پرسشنامه رایگان نشخوار فکری

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نشخوار فکری

چکیده

افسردگی حالتی است که فرد، قادر به احساس رغبت و لذت نمی باشد. با توجه به این که زنان یکی از گروه‌ های آسیب‌پذیر در جوامع مختلف به شمار مي‌آیند و رنج مضاعفی را تحمل مي‌کنند، نسبت به مردان هیجان پذیرترند و تغييرات هورموني ماهيانه در آنها اتفاق مي‌افتد، بنابراين استعداد بيشتري نسبت به آشفتگي‌هاي هيجاني از جمله افسردگي دارند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مداخله‌ی روان درمانی بدنی بر ویژگی‌های عصب روان شناختی زنان مبتلا به افسردگی همراه با نشخوار فکری است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مي‌باشد. جامعه آماری شامل زنان دانشجو و کارمند است و شرايط ورود شامل، آزمودنی‌های زن با دامنه سنی 40-20 سال و عدم مصرف دارو می باشد. قبل از شروع و بعد از مداخله درمانی، هر دو گروه به دو پرسشنامه مداد کاغذی شامل؛ افسردگیِ DASS-21 و مقیاس نشخوار فکری پاسخ دادند؛ همچنین به منظور بررسی عملکرد ذهنی- شناختی مغز آزمودنی‌ها، از دو تست توجه مستمر و قابلیت تصمیم‌گیری با استفاده از آزمونِ وینا، استفاده شد. افراد در این پژوهش به صورت نمونه گیری داوطلبانه، و از طریق فراخون وارد طرح درمانی شدند، و سپس با ارجاع کاملا تصادفی در گروه‌های 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه دو ساعته تحت مداخله‌ی درمانی قرار گرفتند، و گروه کنترل هر چهار جلسه یک بار به مدت 45 دقیقه آموزشی غیر مرتبط با متغیر مستقل دیدند. یافته‌های پژوهش حاصل از تحلیل کوواریانس یک راهه، نشان مي‌دهد بین متغییر مستقل، با سطح افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری در گروه آزمایش، در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های حاصل از آزمون وینا، مداخله روان درمانی بدنی منجر به بهبود عملکرد ذهنی- شناختی مغز (توجه مستمر و قابلیت تصمیم گیری)، در زنان مبتلا به افسردگی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، مداخله‌ی روان درمانی بدنی مشتمل بر برونریزی هیجانات منفی مي‌تواند روشی موثردر جهت بهبود عملکرد  ذهنی- شناختی مغز و کاهش افسردگی و نشخوار فکری زنان باشد، از این طریق مي‌توان کمک کرد تا زنان از بهداشت و سلامت روانی بیشتر و همچنین کیفیت زندگی بهتر بر خوردار شوند، تا از زندگی خود بیشتر لذت ببرند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نشخوار فکری