پرسشنامه رایگان چک لیست نشانه های مرضی

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه چک لیست نشانه های مرضی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی مجرمان جنسی و مقایسه آن با نمونه ای از افراد عادی صورت گرفت و این فرضیه های اصلی را مورد بررسی قرار داد که تجاوزگران جنسی در مقایسه با افراد عادی دارای میانگین نمرات بیشتری در طرح واره های ناسازگاز اولیه ، بعد دلبستگی اضطرابی و بعد دلبستگی اجتنابی هستند . همچنین تلاش شد تا به این سوالات پاسخ داده شود که آیا تجاوزگران با قربانی کودک در مقایسه با تجاوزگران دارای قربانی بزرگسال از نظر میانگین نمرات در طرح واره های ناسازگار اولیه و ابعاد دلبستگی متفاوت هستند یا خیر ؟ به این منظور ۳۴ نفر از افرادی که به جرم تجاوز به عنف یا ارتباط جنسی با کودکان در زندان مرکزی مشهد به سر می بردند ، به طور تصادفی انتخاب شده و با یک گروه ۳۴ نفره از افراد بهنجار ( ۱ ≥ GSI  ) از لحاظ چهار متغییر سن ،وضعیت تاهل ، وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات جور شدند . طرح واره های ناسازگار اولیه دو گروه با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF) و سبک های دلبستگی شان با فرم بازبینی شده پرسشنامه تجارب در روابط نزدیک(ECR-R) مورد بررسی قرار گرفت . همچنین در این پژوهش از فرم بازبینی شده چک لیست نشانه های مرخصی ( R – ۹۰ – SCL  ) برای غربال گروه بهنجار استفاده شد . داده های به دست آمده از این پژوهش که با استفاده از آزمون t  همبسته ، مستقل ، آزمون یکسانی واریانس ها و آزمون خی دو مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند نشان می دهند ، مجرمان جنسی در مقایسه با افراد عادی به طور معنی داری میانگین نمرات بیشتری در طرح واره های ناسازگار اولیه و بعد اضطراب دلبستگی به دست آورده اند . تفاوت دو گروه در بعد اجتناب دلبستگی معنی دار نبود . این یافته ها همچنین نشان می دهند  تجاوزگرانی با قربانی کودک در مقایسه با تجاوزگرانی که قربانی خود را از میان بزرگسالان انتخاب کرده اند ، دارای تفاوت  معنی داری از لحاظ میانگین نمراتشان در طرح واره های ناسازگار اولیه و دو بعد دلبستگی نیستند . به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند طرح واره های ناسازگار اولیه پررنگ تر و سطح بالای اضطراب مربوط به دلبستگی می توانند آسیب پذیری بیشتری را در سوق یابی افراد به سوی ارتکاب جرایم و رفتارهای تعدی گرایانه جنسی ایجاد کنند .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه چک لیست نشانه های مرضی