پرسشنامه رایگان مقیاس نارساکنش وری بارکلی(BDEFS)

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس نارساکنش وری بارکلی(BDEFS)

چکیده

سرطان یکی از جدی ترین بیماری های مزمن و از عوامل تهدید کننده سلامت جامعه به شمار می رود. از این بین، سرطان پستان، شایع ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان می باشد. امروزه در حوزه روانشناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر آسیب شناسی روانی بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشند. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کنش وری اجرایی، نظم جویی شناختی هیجان و کاهش علائم بالینی در زنان مبتلا به سرطان پستان به انجام رسید. روش: تعداد 16 نفر زن مبتلا به سرطان پستان با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به مراکز رادیوتراپی- انکولوژی سطح شهر مشهد انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 8 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (4 ماهه) با مقیاس نارساکنش وری بارکلی(BDEFS)، مقیاس نظم جویی شناختی هیجان(CERQ-P)و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و تنیدگی(DASS-21) مورد سنجش قرار گرفتند.گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (یک روز در هفته) شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان راهبردهای ناسازگارانه کاهش معناداری نشان داد. اما در بهبود کنش وری اجرایی، افزایش راهبردهای سازگارانه و کاهش علائم بالینی تفاوت معناداری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نشد. نتیجه گیری: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در کاهش راهبردهای ناسازگارانه موثر باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس نارساکنش وری بارکلی(BDEFS)