پرسشنامه رایگان ناراحتی و ناکامی

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ناراحتی و ناکامی

چکیده

زمینه و هدف: شواهد علمی فرض می‌کنند که سطح تحمل ناکامی پایین یکی از پیش بینی کننده های سوءمصرف مواد است. ناکامی منجر به افزایش سوگیری شناختی نسبت به تفسیر منفی می‌شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود. (الف) مقایسه سطح تحمل ناکامی خودگزارشی و ضمنی در سوءمصرف کنندگان مواد در مقایسه با گروه غیرسوءمصرف کننده؛ و (ب) بررسی اثربخشی CBM-I برکاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های سوءمصرف مواد. روش کار: سوءمصرف کنندگان مرد (70N=) و غیر سوءمصرف کنندگان مرد (70N=) مقیاس های ناراحتی- ناکامی و استرس ادراک شده و پرسشنامه های وسوسه مواد، و خلق مثبت و منفی را تکمیل نمودند. به منظور انتخاب آزمودنی های مطالعه دوم و بررسی تکرارپذیری نتایج، مطالعه اول بر روی 62 فرد سوء مصرف کننده و 62 فرد غیرسوءمصرف کننده تکرار گردید. 29 فرد سوء مصرف کننده و 29 فرد غیرسوء مصرف کننده که نمرات بالایی در مقیاس‌های ناراحتی- ناکامی و استرس ادراک شده و پرسشنامه های وسوسه مواد، خلق مثبت و منفی کسب نمودند، تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر را تکمیل نمودند. در مطالعه دوم، سوءمصرف کنندگان بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12N=) و کنترل (12N=) جایگزین شدند. گروه آزمایش بااستفاده از برنامه CBM-I مثبت به مدت سه جلسه، آموزش سوگیری تفسیر مثبت را تکمیل نمودند. گروه کنترل، سه جلسه آموزش سوگیری تفسیر خنثی انجام دادند. در پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه، آزمودنی‌ها بار دیگر، تکالیف پیش‌آزمون را تکمیل نمودند. یافته‌ها: نتایج همسو با فرضیه‌ها، نشان دادند که سطح تحمل ناکامی خودگزارشی و ضمنی در سوءمصرف کنندگان پایین‌تر از افراد عادی است. افزون براین، تسهیل تفسیرهای مثبت بطور قابل ملاحظه‌ای سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های رفتار سوءمصرف مواد، نظیر وسوسه مصرف را در گروه آزمایش کاهش داد. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها تاکید می‌کنند که استفاده از CBM-I مثبت به منظور تسهیل تفسیرهای مثبت و کاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی می‌تواند در گسترش فعالیت‌های مداخله‌ای و درمان سوءمصرف مواد کاربردهای بالینی داشته باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ناراحتی و ناکامی