پرسشنامه رایگان تیپ های شخصیتی متفاوت (برون‌گرا، درون‌گرا) میشل گوکلن

تاریخ انتشار : 26 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تیپ های شخصیتی متفاوت (برون‌گرا، درون‌گرا) میشل گوکلن

هدف: هدف پژوهش، تعیین میزان تعهد سازمانی کتابداران با  تیپ‌های شخصیتی متفاوت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و تعیین رابطه بین آن‌ها بود.

روش­: پژوهش حاضر به روش پیمایشی، به مقایسه میزان تعهد سازمانی  تیپ‌های شخصیتی (بررون‌گرا، میانه و درون‌گرا) کتابدارن پرداخته است. جامعه پژوهش شامل همه کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به تعداد ۱۳۷ نفر بود.   نمونه­ گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد و ۱۰۳ نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و شامل پرسشنامه تعهدسازمانی که توسط ناوی (۱۳۹۱) در قالب ۳۶ گویه ساخته شده بود و  پرسشنامه استاندارد برون‌گرایی-درون‌گرایی میشل گوکلن در قالب ۵۰ گویه بود که پس از آزمون روایی و پایایی (پرسشنامه تعهد سازمانی، ۷۵٪ و پرسشنامه شخصیتی،۷۲٪)، تعهد سازمانی کتابداران و تیپ شخصیتی آن‌ها تعیین  شد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد به طور کلی میانگین تعهد سازمانی کتابدارن (۶۴/۱۳۱) پایین‌تر از حد مطلوب (۱۴۰) بود. در دو بعد تعهد به شغل کتابداری و تعهد به همکاران، میزان تعهد با حد مطلوب تفاوت معنا‌دار داشت و از حد مطلوب پایین‌تر بود. تیپ شخصیتی ۴/۷۴٪ از افراد برون‌گرا، ۳/۱۳٪ درون گرا و۳/۱۲٪ میانه بود. بین میانگین نمرات تعهد سازمانی برون‌گرایان، درون‌گرایان و افراد میانه تفاوت معناداری وجود نداشت (۴۱۲/۰ p=). تفاوت معناداری بین میانگین تعهد سازمانی کتابداران مشغول به فعالیت در بخش‌های مختلف کتابخانه (۰۰/۰p=)، و میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای تیپ­های شخصیتی متفاوت و فعال در بخش­های مختلف (۰۰/۰p=) با یکدیگر وجود داشت، و تعهد همه تیپ‌ها در بخش خدمات عمومی بالا‌تر بود. بین میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای سوابق کاری مختلف (۰۱/۰p=) و میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای تیپ‌های شخصیتی و سوابق کاری مختلف (۰۰/۰p=) تفاوت معناداری مشاهده شد. بین میانگین تعهد سازمانی تیپ‌های مختلف شخصیتی در زنان و مردان تفاوت معنا‌داری وجود داشت (۰۱/۰p=). از دیگر یافته‌های پژوهش این بود که تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان بود و ابعاد تعهد به سازمان (۰۱/۰p=)، تعهد به کتابخانه (۰۱/۰p=) و تعهد به همکاران (۰۰/۰p=) در دو بخش خدمات عمومی و خدمات فنی با یکدیگر تفاوت معنا‌دار بود و در ابعاد تعهد به سازمان (۰۰/۰p=)، تعهد به کتابخانه (۰۰/۰p=) و تعهد به شغل (۰۲/۰p=)، میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای سنوات مختلف، تفاوت معنا‌دار بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تیپ های شخصیتی متفاوت (برون‌گرا، درون‌گرا) میشل گوکلن