پرسشنامه رایگان میزان همگرایی دبیران

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان همگرایی دبیران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیش بینی متغیر میزان همگرایی دبیران بر اساس نوع نفوذ مدیر انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران دبیرستان های دخترانه ناحیه ۶ مشهد می باشد که در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ به صورت رسمی ( غیر حق التدریسی  ) و تمام وقت در مدارس دولتی و نیز دبیران دبیرستان های غیر انتفاعی دخترانه ناحیه ۶ مشهد ( که در هفته ۱۴ ساعت به تدریس اشتغال داشته و حداقل ۲ سال سابقه همگاری با مدرسه مورد نظر را داشته اند ) می باشد . نمونه تحقیق شامل ۱۳۰ نفر بوده و از پیمایشی و همبستگی است که به بررسی ۳ سئوال اصلی و ۳ سئوال فرعی می پردازد . نتایج تحقیق برای سوالات اصلی نشان داد که :

۱-     همگرایی دبیران در مدارس متوسطه بالاتر از متوسط است .

۲-     بیشترین منبع قدرت نفوذ مورد استفاده مدیران در مدارس نوع قدرت نفوذ مرجعیت است .

۳-     بر اساس منبع قدرت نفوذ تخصص مدیران می توان میزان همگرایی گروهی معلمان را پیش بینی کرد .

نتایج تحقیق برای سوالات فرعی در سطح فرعی در سطح آلفای برابربا  ۰۰۱/۰ نشان داد که : ۱-     میزان همگرایی گروهی دبیران در مدارس بر اساس میزان سابقه کار مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد ؟

۲-     بین میزان همگرایی گروهی دبیران در مدارس بر اساس میزان سابقه کار مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد ؟

۳-     میزان همگرایی گروهی دبیران مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری دارد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رایگان میزان همگرایی دبیران