پرسشنامه رایگان مقایسه میزان نظارت مدیران زن بر عملكرد دبیران بر حسب جنسیت

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه میزان نظارت مدیران زن بر عملكرد دبیران بر حسب جنسیت

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور شناخت مقایسه نوع و میزان نظارت مدیران زن بر عملكرد دبیران بر حسب جنسیت با تاكید بر دیدگاه دبیران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه مدیران زن و مرد، دبیرستان ها و مراكز پیش دانشگاهی دولتی دخترانه در نواحی 1 و 3 آموزش و پرورش مشهد می باشد كه دبیران زن به شیوه جور شده با دبیران مرد برای نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی و به روش علی – مقایسه ای است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه نظارت، شامل نوع نظارت ( شماره1 ) و میزان نظارت ( شماره2 ) استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با نظر به فرضیه های تحقیق از آزمون t و تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شده است، و نتایج با اطمینان 99% به شرخ زیر آمده است.: 1- نمره نظارت دیوان سالارانه مدیران زن بر عملكرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت دیوانسالارانه آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. 2- نمره نظارت فنی مدیران زن بر عملكرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت فنی آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. 3- بین نمره نظارت اخلاقی بر عملكرد دبیران زن – مرد از سوی مدیران مورد پژوهش تفاوت معنی داری وجود دارد. 4- بین میزان نظارت مدیران زن بر عملكردیبران مرد- زن تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه میزان نظارت مدیران زن بر عملكرد دبیران بر حسب جنسیت