پرسشنامه رایگان مقایسه میزان نظارت مدیران زن بر عملکرد دبیران بر حسب جنسیت

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه میزان نظارت مدیران زن بر عملکرد دبیران بر حسب جنسیت

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور شناخت مقایسه نوع و میزان نظارت مدیران زن بر عملکرد دبیران بر حسب جنسیت با تاکید بر دیدگاه دبیران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران زن و مرد، دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی دولتی دخترانه در نواحی ۱ و ۳ آموزش و پرورش مشهد می باشد که دبیران زن به شیوه جور شده با دبیران مرد برای نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی و به روش علی – مقایسه ای است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه نظارت، شامل نوع نظارت ( شماره۱ ) و میزان نظارت ( شماره۲ ) استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با نظر به فرضیه های تحقیق از آزمون t و تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شده است، و نتایج با اطمینان ۹۹% به شرخ زیر آمده است.: ۱- نمره نظارت دیوان سالارانه مدیران زن بر عملکرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت دیوانسالارانه آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. ۲- نمره نظارت فنی مدیران زن بر عملکرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت فنی آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. ۳- بین نمره نظارت اخلاقی بر عملکرد دبیران زن – مرد از سوی مدیران مورد پژوهش تفاوت معنی داری وجود دارد. ۴- بین میزان نظارت مدیران زن بر عملکردیبران مرد- زن تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه میزان نظارت مدیران زن بر عملکرد دبیران بر حسب جنسیت