پرسشنامه رایگان بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کابر نرم افزار سیمرغ

تاریخ انتشار : 1 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کابر نرم افزار سیمرغ

پژوهش حاضر به منظور بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح شده در رابطه کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان از تعامل با این نرم افزار و تعیین عوامل موثر بر آن انجام گرفت گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هستند که عضو کتابخانه دانشکده می باشند. از کل جامعه پژوهش که ۱۳۰۸ نفر بودند بر اساس فرمول کرجسی و مورگان نمونه گیری طبقه بندی انجام شد وبر اساس پرسشنامه میان ۲۹۸دانشجو( ۶۳دانشجوی علوم کتابداری و اطلاع رسانی؛ ۱۰۱دانشجوی علوم تربیتی و ۱۳۴ دانشجوی رشته روانشناسی) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. برای پاسخ به پرسشهای این پژوهش از آزمون Anova، آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شد. نتایج این پژوهش عبارتند از: ۱- با توجه به میانگین بدست آمده ، وضعیت واکنش کلی کاربران، صفحه های نمایش اطلاعات نرم افزار ، واژگان و پیامهای نرم افزار، یادگیری چگونگی کار با نرم افزار، راهنمای نرم افزار و قابلیتها و امکانات نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسط است. ۲- دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسطی از تعامل با نرم افزار سیمرغ رضایت دارند. ۳- بین میزان رضایت دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و کتابداری از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوت معناداری وجود دارد. ۴-بین میزان رضایت دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوت معناداری وجود دارد. ۵- بین سابقه و میزان آشنایی دانشجویان با نرم افزار سیمرغ و میزان رضایت آنها از تعامل با این نرم افزارابطه معناداری وجود ندارد. ۶- بین میزان سواد رایانه ای و میزان رضایت دانشجویان از تعامل با نرم افزار سیمرغ رابطه معنا داری وجود دارد. ۷- بین میزان سواد کتابخانه ای دانشجویان و میزان رضایت آنها از تعامل با نرم افزار سیمرغ رابطه معنا داری وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهادها و راهکارهایی به منظور افزایش کارآیی نرم افزار سیمرغ و نیز انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کابر نرم افزار سیمرغ