پرسشنامه رایگان بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی

در دنیای ارتباطات علمی ، شبکه های اجتماعی را می توان از بسترهای مؤثر در تولید علم ، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست.  هدف شبکه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایه های فردی و تشکیل برپایه اجتماعی ، به رشد و ارتقاء سطح علم کمک کند گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) یک شبکه اجتماعی است که حدود ده سال از فعالیت آن می گذرد.  هدف این بررسی که به صورت پیمایشی و تحلیلی انجام شد ، سنجش میزان توانمندی این گروه بحث الکترونیکی در تشکیل سرمایه اجتماعی است .  این پژوهش در سه مرحله صورت پذیرفت . در مرحله اول محتوای پیام ها با هدف شناسایی نوع پیام های ارسال شده  از نظر انواع دانش مورد تحلیل قرار گرفت .  نوع شناسی پیام ها در این مرحله بر اساس الگوی نوع شناسی لوندوال و جانسون انجام شد.  در این دسته بندی ، دانش به انواع” چه چیزی ” ،  ” چرا ” “چگونه” و ” چه کسی” تقسیم می شود.  در مرحله دوم محتوای پیام های ارسال شده به گروه LIS بر اساس زمینه های موضوعی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی انجام شد.  جامعه مورد بررسی در مرحله اول و دوم 1400 پیام ارسال شده به گروه در فاصله زمان12/29/ 1386 تا

29/12/1386بود. مرحله سوم با هدف سنجش میزان برخورداری گروه LIS از ویژگی های سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت .  گردآوری اطلاعاتی در این مرحله بر اساس نظر سنجی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. جامعه مورد پژوهش این مرحله را 1256 نفر از اعضاء گروه تشکیل داد.  مؤلفه های مورد نظر برای پژوهش در این مرحله عبارت بودند از : اعتماد ، تعامل ، حمایت اجتماعی ، تعهد، جو سالم ، مشارکت و سودمندی .

نطر سنجی از متخصصان ، سنجش توافق بین نظرات محقق در تکمیل سیاهه های وارسی توسط تعدادی از متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مرور نوشتار و پیش آزمون پرسشنامه ، روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات را تضمین کرد.  یافته های مربوطه به نوع شناسی دانش نشان داد که گر چه بیشتر پیام های ارسال شده به گروه LIS  (حدود 82% ) از نوع ” چه چیزی ” است ، بر تعداد پیامها در زمینه های ” چگونه “و”چرا” و ” چه کسی” در طول دو سال مورد بررسی افزوده شده است .  پیام های ارسال شده به گروه ،حوزه های موضوعی تخصصی از پراکندگی کافی برخوردار نیست و برخی از موضوعهای حرفه ای زیاد مورد توجه نبوده است .  و در نهایت نتایج بدست آمده از سنجش ویژگی های سرمایه اجتماعی در LIS با حد قابل قبولی دارای ویژگی های سرمایه اجتماعی است  ،ولی در برخی از زمینه ها باید تدابیری اندیشیده شود.

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی