پرسشنامه رایگان بررسی میزان بهره گیری از کتابهای لاتین بخش امانت کتابخانه

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان بهره گیری از کتابهای لاتین بخش امانت کتابخانه

هدف اصلی این پژوهش بررسی هزینه ‐ سودمندی و میزان استفاده از کتاب های لاتین بخش امانت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بوده که در طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ خریداری شده اند. این پژوهش، کاربردی بوده و از طریق روش پیمایشی انجام شده است. تعداد ۳۵۵۸ جلد که معادل ۲۷/۵% از کل کتابهای خریداری شده بود,به عنوان حجم نمونه انتخاب و به منظور تجزی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.نتایج نشان داد ۴۷/۵% از کتابهای لاتین اصلا استفاده نشده و ۲۳% فقط یکبار استفاده شده بودند.در خصوص نسبت امانت هر کتاب، کتابخانه دانشکده معماری با ۴/۵۲ بار امانت برای هر کتاب و هزینه ‐سودمندی ۹۵ هزار ریال به ازای هر بار استفاده از کتاب های لاتین، در بهترین وضعیت بوده است.به طور کلی ۴۶%  از هزینه ای که بابت خرید کتابهای لاتین شده , بدون استفاده بوده وبه عبارتی هدر رفته است.حدود ۵۶% استفاده از کتابهای لاتین در کتابخانه های دانشگاه به مردان و ۴۴% به زنان مربوط بود. همچنین مشخص شد که بین دو متغیر قیمت کتاب ها و میزان استفاده از آنها همبستگی معنی داری وجود داشته است، به این صورت که هرچه قیمت خرید کتاب بالا رفته میزان دفعات استفاده از آن کتاب، نیز افزایش یافته است. از لحاظ استفاده کنندگان سطوح مختلف تحصیلی و پرسنل دانشگاه از کتاب های لاتین، دانشجویان کارشناسی با ۳۷% بیشترین و کارمندان با ۴% کمترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده بودند. نتایج نشان داد کتاب های رده موضوعی QA  (ریاضیات و علوم رایانه ) با ۱۳/۵ % و انتشاراتWiley  با ۱۴/۷% بیشترین استفاده را داشته اند و و بیشترین کتاب های استفاده شده مربوط به آمریکای شمالی با ۵۰ % و سپس اروپا با ۳۶ % بوده است. در نهایت مناسب ترین الگوی اختصاص میزان بودجه خرید کتاب برای کتابخانه های مورد مطالعه ارائه گردید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان بهره گیری از کتابهای لاتین بخش امانت کتابخانه