پرسشنامه رایگان بررسی میزان ارضاء نیازهای انگیزشی معلمان استثنایی بر مبنای نظریه مازلو

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان ارضاء نیازهای انگیزشی معلمان استثنایی بر مبنای نظریه مازلو

چکیده

انگیرش موضوعی نیست که تنها در سالهای اخیر مورد توحه قرار گرفته باشد و این مفهوم از دیرباز توجه فلاسفه  اندیشمندان به ویژه مربیان بزرگ را بر خود جلب کرده است

به استثنای مطالعات علمی _تجربی که در چند دهه اخیر از انگیزش به عمل آمده ، بیشتر نگرشها در رابطه با این موضوع بعد فلسفی داشته و الگوها ی مشخص و فراگیری که مشکلات علمی مسئولان سازمانها را حل کند مطرح نشده است و از این رو ، مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند یکی از پیچیده ترین بخشهای روان شناسی و مدیریت امروز است و کار علمی و پژوهش گسترده ای را می طلبد

هر یک از اندیشمندان و نویسندگان مقدم ، در تبیین عوامل انگیرش  متأثر از فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم ، نظریه ها یی ابراز داشته اند . کندوکاو و تفحص در آراء و عقاید آنان سودمند است . در این پژوهش که نظریه آبراهام مازلو به عنوان یکی از نظریه پردازان متأخر  در انگیزش محور نظری تحقیق قرار گرفته است ، به نیازهای انگیزشی معلمین استثنایی توجه شده است .

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش ، روش زمینه یابی است و در این پژوهش تمام مراکز آموزش استثنایی شهر مشهد شرکت داده شدند و از هر مرکز به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین تمامی آنها توزیع شد

ابزار جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش است . بخش اول مربوط به ویژگیهای شخصی پاسخگو است که شامل هشت سؤال می باشد و بخش دوم شامل 30 سئوال استاندارد تستی ، که میزان انگیزش معلمین را بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو ارزیابی می کند.

اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ( فراوانی و درصد خلاصه و طبقه بندی شده و برای ارائه بهتر یافته ها از آزمون مجذور کای ؟ استفاده گردیده است

نتایج تحقیق نشان میدهد که :

در این پژوهش سلسله مراتبی بودن نیازهای معلمین استثنایی رد  شده است

در این پژوهش نیازهای فیزیولوژی معلیمن با 76/18% د راولویت اول نیازهای معلمین استثنایی قرار نداشته است

در این پژوهش نیاز به محترم بودن با 55/21 % به عنوان مهمترین عامل در ارزشیابی شغل برای معلمین مورد تأیید قرار نگرفته است

در این پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون مجذور کا؟ مشخص گردید که بین نیاز خود شکوفایی و  مهمترین عامل در پاداش واقعی در کار اختلاف در سطح؟ معنی دار نمی باشد

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون مجذور کا ؟ مشخص گردید که بین نیاز خود شکوفایی و مهمترین عامل در تصمیم گیری معلمی جهت احراز مشاغل بالاتر اختلاف در سطح ؟ معنی دار نمی باشد

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون مجذور کا ؟ مشخص گردید که بین نیاز مورد محبت بودن با تلاش و کوشش در کار اختلاف در سطح ؟ معنی دار می باشد

بر اساس نتایج آزمون مجذور کا ؟ بین تأمین نیازهای حرمت و آسیب دیدن روحیه و انگیزه کاری افراد جامعه تعیین رابطه معنی داری وجود ندارد

در این پژوهش عدم تأمین نیازهای ایمنی معلمین با 91/19% به عنوان مهمترین عامل در ترک شغل و حرفه از دید افراد جامعه تحقیق مورد تأیید قرار نگرفته است

بر اساس آزمون مجذور کا ؟ بین تأمین نیازهای انگیزشی معلمین و ویژگی های شخصی آنها این نتایج به دست آمده است

بین تأمین نیازهای انگیزشی زن و مرد از نظرا رضاء نیاز اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی معلمین و وضعیت تأهل َآنها اختلاف معنا داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی معلمین و تعداد فرزندان آنها اختلاف معنی داری ملاحظه گردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و وضعیت استخدامی اختلا ف معنی داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و سابقه کار اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و مدرک تحصیلی اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و وضعیت مسکن اختلاف معنا داری ملاحظه نگردید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان ارضاء نیازهای انگیزشی معلمان استثنایی بر مبنای نظریه مازلو