پرسشنامه رایگان مکان هندسی چند بعدی کنترل

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

IPC Multidimensional Locus of Control Inventory. Levenson : adoptive
به گویه های زیر بر اساس مقیاس زیر پاسخ دهید.
3-=کاملا مخالف ، 2- ، 1- ، 0 ، 1 ، 2 ، 3 = کاملا موافق . صفر به معنای بی نظر است .


1- این که من یک رهبر بشوم یا نه عمدتا به توانایی من بستگی دارد.
2- زندگی من تا حد زیادی با وقایع تصادفی کنترل می شود.
3- زندگی مرا عندتا افراد نیرومند دیگری کنترل می کنند .
4- تا حد نسبتا زیادی می توانم تعیین کنم که چه اتفاقی در زندگی من خواهد افتاد.
5- اغلب دریافته ام آنچه بخواهد اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد.
6- به دست آوردن آن چه که می خواهم مستلزم خشنود کردن افراد مافوق خودم است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل