پرسشنامه رایگان ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت

تاریخ انتشار : 27 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت

پژوهش حاضر به بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت در بين دانشجويان دانشگاه كابل و عوامل مؤثر بر استفاده و نيز موانع و مشكلات دسترسي و استفاده از اينترنت به عنوان عوامل بازدارنده مي پردازد.

جامعه آماري اين پژوهش 325 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه كابل است. يافته ها نشان داد كه 72% از دانشجويان از اينترنت استفاده مي كنند . اين افراد به ميزان 65% به منظور جستجوي اطلاعات تخصصي و علمي از طريق موتورهاي كاوش ،59% يافتن مطالبي كه درمنابع ديگر يافت نمي شوند و به ميزان 58% به منظور تكاليف درسي از شبكه استفاده مي كنند. بطور متوسط كاربران 1،62 ساعت را صرف انجام امور ، 1،50 ساعت براي انجام امور آموزشي و 1،27 ساعت را براي انجام امور ارتباطي از طريق اينترنت صرف مي كنند.

نتايج نشان داد كه بين ميزان استفاده از مهارتهاي اينترنتي دانشجويان و تجربه استفاده از اينترنت تفاوت معنا دار وجود دارداما بين ميزان استفاده و داشتن رايانه شخصي ، نوع سكونت دانشجويان ، ميزان رضايت و جنسيت تفاوت معنا دار وجود ندارد. عمده ترين ( 50،50%) دليل عدم استفاده از شبكه اينترنت توسط غير كاربران” عدم دسترسي ” مي باشد . پس از آن عدم آشنايي با مهارتهاي اينترنت ، عدم وجود برق دائمي ،‌نداشتن رايانه شخصي ، خرابي خطوط مخابراتي و سرعت كم ، عدم نياز به استفاده ، عواملي است كه غير كاربران از آن به عنوان دلايل عدم استفاده از اينترنت ذكر كرده اند.از نظر كاربران” كمبود تعداد رايانه به نسبت دانشجويان ” مهمترين مانع استفاده از اينترنت در دانشگاه كابل است.” عدم دسترسي به اينترنت در همه دانشكده ها “،” سرعت كم اتصال به اينترنت “،” عدم دسترسي رايگان به اينترنت در خوابگاههاي دانشجويي ” و ” عدم اهميت دادن مسئولين دانشگاه و دانشكده ها به توسعه خدمات اينترنت در دانشگاه كابل” و ” خرابي رايانه ها” از مشكلات ديگر دانشجويان در استفاده از اينترنت مي باشد.

65% از كاربران اعتقاد دارند كه ” آگاهي به دانشجويان درباره مزاياي استفاده از اينترنت” باعث مي شود كه آنها بيشتر از اينترنت استفاده نمايند. كاهش قيمت دسترسي به اينترنت در كشور”(44%)” ،تشويق و يا اجبار دانشجويان به استفاده از اينترنت توسط اساتيد “( 46،60) از جمله عواملي است كه بر استفاده بيشتر تأثير مي گذارد

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت