پرسشنامه رایگان میزان و چگونگی استفاده از اینترنت

تاریخ انتشار : 27 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان و چگونگی استفاده از اینترنت

پژوهش حاضر به بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه کابل و عوامل مؤثر بر استفاده و نیز موانع و مشکلات دسترسی و استفاده از اینترنت به عنوان عوامل بازدارنده می پردازد.

جامعه آماری این پژوهش ۳۲۵ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کابل است. یافته ها نشان داد که ۷۲% از دانشجویان از اینترنت استفاده می کنند . این افراد به میزان ۶۵% به منظور جستجوی اطلاعات تخصصی و علمی از طریق موتورهای کاوش ،۵۹% یافتن مطالبی که درمنابع دیگر یافت نمی شوند و به میزان ۵۸% به منظور تکالیف درسی از شبکه استفاده می کنند. بطور متوسط کاربران ۱،۶۲ ساعت را صرف انجام امور ، ۱،۵۰ ساعت برای انجام امور آموزشی و ۱،۲۷ ساعت را برای انجام امور ارتباطی از طریق اینترنت صرف می کنند.

نتایج نشان داد که بین میزان استفاده از مهارتهای اینترنتی دانشجویان و تجربه استفاده از اینترنت تفاوت معنا دار وجود دارداما بین میزان استفاده و داشتن رایانه شخصی ، نوع سکونت دانشجویان ، میزان رضایت و جنسیت تفاوت معنا دار وجود ندارد. عمده ترین ( ۵۰،۵۰%) دلیل عدم استفاده از شبکه اینترنت توسط غیر کاربران” عدم دسترسی ” می باشد . پس از آن عدم آشنایی با مهارتهای اینترنت ، عدم وجود برق دائمی ،‌نداشتن رایانه شخصی ، خرابی خطوط مخابراتی و سرعت کم ، عدم نیاز به استفاده ، عواملی است که غیر کاربران از آن به عنوان دلایل عدم استفاده از اینترنت ذکر کرده اند.از نظر کاربران” کمبود تعداد رایانه به نسبت دانشجویان ” مهمترین مانع استفاده از اینترنت در دانشگاه کابل است.” عدم دسترسی به اینترنت در همه دانشکده ها “،” سرعت کم اتصال به اینترنت “،” عدم دسترسی رایگان به اینترنت در خوابگاههای دانشجویی ” و ” عدم اهمیت دادن مسئولین دانشگاه و دانشکده ها به توسعه خدمات اینترنت در دانشگاه کابل” و ” خرابی رایانه ها” از مشکلات دیگر دانشجویان در استفاده از اینترنت می باشد.

۶۵% از کاربران اعتقاد دارند که ” آگاهی به دانشجویان درباره مزایای استفاده از اینترنت” باعث می شود که آنها بیشتر از اینترنت استفاده نمایند. کاهش قیمت دسترسی به اینترنت در کشور”(۴۴%)” ،تشویق و یا اجبار دانشجویان به استفاده از اینترنت توسط اساتید “( ۴۶،۶۰) از جمله عواملی است که بر استفاده بیشتر تأثیر می گذارد

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان و چگونگی استفاده از اینترنت