پرسشنامه رایگان بررسي ميزان همسويي معلمان ابتدايي با اهداف پرورشي

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي ميزان همسويي معلمان ابتدايي با اهداف پرورشي

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همسویی معلمان با اهداف پرورشی آموزش و پرورش و تاثیر آن بر تدریس اثربخش  انجام شده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه معلمان مقطع ابتدایی مدارس ناحیه 3 شهر مشهد در سال تحصیلی 90-1389 بوده‌اند که حجم نمونه 91 نفر تعیین شد. به منظور بررسی میزان همسویی معلمان با اهداف از پرسشنامه محقق ساخته و برای بررسی تدریس اثربخش از سیاهه مشاهده ون‌دی‌گریفت استفاده شد. در رابطه با تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری میانگین، انحراف استاندارد، آزمونt تک نمونه ای، تحلیل واریانس همبسته یکراهه، آزمون مقایسه دو میانگین مستقل(T) و آزمون برابری واریانس‌ها (F) استفاده شده است.براساس یافته‌های پژوهش میانگین نمرات همسویی معلمان مورد بررسی به طور معناداری از ارزش متوسط بالاتر است. متغیرهای مدرک تحصیلی، رشته‌ی تحصیلی و سابقه‌ی خدمت در همسویی معلمان تاثیری ندارد و معلمان دارای همسویی بالا با اهداف پرورشی از تدریس اثربخش‌تری در مقایسه با معلمان با همسویی پایین برخوردار هستند.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي ميزان همسويي معلمان ابتدايي با اهداف پرورشي