پرسشنامه رایگان ميزان شادي

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ميزان شادي

چکیده : هدف از پژوهش حاضر تعيين رسشنا، گرايش ديني، روابط اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه تبريز و تعيين رابطه گرايش ديني، روابط اجتماعي و پيشرفت تحصيلي با شادي دانشجويان بومي و غيربومي است. روش پژوهشي اين تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد که در آن 192 دانشجوي پسر و 178 دانشجوي دختر حضور داشتند که همگي به سه پرسشنامه شادي آکسفورد، گرايش ديني و روابط اجتماعي پاسخ دادند. نتايج حاصل از روش همبستگي پيرسون نشان داد که بين متغيرهاي شادي و روابط اجتماعي، شادي و گرايش ديني، شادي و پيشرفت تحصيلي، روابط اجتماعي و گرايش ديني و بالاخره پيشرفت تحصيلي و گرايش ديني رابطه مثبت و معني دارد وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ميزان شادي