پرسشنامه رایگان میزان اضطراب و شناخت اینترنتی در فرایند جستجوی منابع اطلاعاتی

تاریخ انتشار : 26 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان اضطراب و شناخت اینترنتی در فرایند جستجوی منابع اطلاعاتی

این پژوهش به‌ منظور بررسی میزان اضطراب و شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فرایند جست‌وجوی منابع اطلاعاتی آن‌ها انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه­های دندان‌پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی (شامل پرستاری و مامایی) و هم‌چنین اعضای هیأت علمی حوزه پزشکی شاغل در مراکز درمانی امام رضا (ع) و قائم (عج) بودند. تعداد کل جامعه آماری شامل ۵۶۶ عضو هیأت علمی مرد و زن بود. به ‌منظور دستیابی به حجم نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای غیرنسبتی استفاده شد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه هر حوزه تحصیلی مشخص شد که با توجه به اهمیت حوزه­ پزشکی و هم‌چنین به منظور بالا بردن دقت پژوهش نسبت بیش­تری از اعضای هیأت علمی این حوزه در مقایسه با حجم تعیین شده توسط فرمول انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته در دو حوزه شناخت اینترنت و اضطراب اینترنت استفاده شد. اعتبار ابزار اندازه‌گیری توسط افراد صاحب‌نظر تأیید شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به میزان ۸۳/۰ برای اضطراب اینترنتی و برای شناخت اینترنتی ۸۵/۰ به ‌دست آمد. از روش‌های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف‌معیار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی یک نمونه، آزمون تی مستقل، همبستگی پیرسون و دانکن) به ‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی اعضای هیأت علمی و نمره متوسط اضطراب اینترنتی (۷۵) تفاوت معناداری وجود داشت و آن‌ها کم‌تر از سطح متوسط، اضطراب اینترنتی از خود بروز دادند. نتایج پژوهش نشان داد هر چند میانگین شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی پایین‌تر از سطح متوسط (۳۶) بود اما در سطح جامعه این تفاوت معنادار نبود. از دیگر یافته‌های پژوهش این است که تفاوت معناداری بین میانگین اضطراب اینترنتی و شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی بر حسب جنسیت و سن وجود نداشت. هم‌چنین بین شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر حسب حوزه‌های تحصیلی مختلف نیز تفاوت معنادار نبود. نتایج بیانگر این بود که حوزه‌های تحصیلی مختلف عامل مهمی در وجود تفاوت معنادار بین اعضای هیأت علمی از نظر میزان اضطراب اینترنتی بود و بین اعضای هیأت علمی حوزه پزشکی با دیگر حوزه‌ها تفاوت معناداری وجود داشت. هم‌چنین یافته‌ها نشان داد بین میزان اضطراب اینترنتی و شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی رابطه منفی و معناداری وجود داشت.

.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان اضطراب و شناخت اینترنتی در فرایند جستجوی منابع اطلاعاتی