پرسشنامه رایگان شناسایی فرصت های محیطی برای تدوین الگوی مدیریت استراتژیک

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناسایی فرصت های محیطی برای تدوین الگوی مدیریت استراتژیک

این پرسشنامه شامل 12 سوال بوده و با هدف تدوين الگوي مديريت استراتژيك آموزش عالي ايران طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسایی فرصت های محیطی برای تدوین الگوی مدیریت استراتژیک

پرسشنامه رایگان مولفه های فرعی محیط بین المللی آموزش عالی

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مولفه های فرعی محیط بین المللی آموزش عالی

این پرسشنامه شامل 6 سوال بوده و با هدف تدوين الگوي مديريت استراتژيك آموزش عالي ايران طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مولفه های فرعی محیط بین المللی آموزش عالی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج