پرسشنامه رایگان مولفه های رضایت شغلی

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مولفه های رضایت شغلی

چکیده:

مساله رضایت شغلی کارکنان یکی از موضاعات مهم در هر سازمان می باشد که مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند . بدون شک عوامل زیادی در رضایت شغلی موثر است که مدیر هر سازمان باید با توجه به اهمیت هر کدام از عوامل که از نتایج تحقیقات حاصل شده است آنها را مدنظر قرار داده و در جهت ارتقائ رضایت شغلی کارکنان سازمان به کار گیرد . در این تحقیق تاثیر عوامل مهم حقوق و مزایا ، همکاران ، ماهیت شغلی ، مافوق و فرصت های ارتقا و ترفیع که صاحبنظران زیادی اهمیت آنها را مورد توجه قرار داده اند ، در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد مورد بررسی قرار گرفت و سهم هر کدام از عوامل فوق در رضایت شغلی کارکنان در رسته های مختلف کاری مختلف کاری تعیین گردید . تعداد کل جامعه آماری 103 نفر بوده است که کل جامعه به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق از  پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده گردیده که بر پایه سه پرسشنامه شاخص توصیف شغل ( JDI ) رضایت مندی مینه سوتا و پرسشنامه نیاز رضایتمندی پورتر و با توجه به سوالات تحقیق تهیه و تنظیم شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد مشاغلی که متنوع و پرتحرک هستند و از ارزش اجتماعی بیشتری برخوردارند سهم بیشتری در رضایت شغلی کارکنان دارد از جمله این مشاغل می توان به رسته شغلی اشاره کرد که در آن بخشنامه های و آئین نامه های گوناگون و ماهیت شغل به گونه ای است که به کارکنان فرصت زیادی جهت خلاقیت و نو آوری می دهد .  در خصوص تاثیر مافوق نتایج نشان می دهد در رسته هایی که مافوق بیشتر رعایت همکاران را نموده و عدالت را بین آنها مراعات می کند سهم بیشتری در رضایت شغلی کارکنان دارد . در زمینه سهم همکاران در رضایت شغلی بر اساس تئوری ها و نظریه ها انتظار می رود این عامل رتبه بالایی داشته باشد اما نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سهم این عامل در رتبه های پایین قرار می گیرد که توجه مسوولین را نسبت به بهبود روابط انسانی در سازمان می طلبد در خصوص سهم فرصت های ترفیع کارکنان برای این عامل امتیاز بالایی قائل شده اند و این نشان می دهد که اکثر کارکنان از فرصت های ترفیع در دانشگاه رضایت دارند . یکی دیگر از عومل تاثیر گذار در رضایت شغلی کارکنان حقوق و مزایا است . در خصوص تاثیر حقوق و مزایا معمو لا اشخاص تا و قتی که در مقایسه با دیگران و ضع مشابهی دارند احساس رضایت و خشنودی می نمایند . نتایج این تحقیق نیز بیانگر این است کارکنانی که از لحاظ حقوق و مزایا در مقایسه با همكاران یا سایر موسسات مشابه احساس نابرابری می کنند سهم کمتری برای حقوق و مزایا قائل هستند . همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که رضایت شغلی کارکنان بر حسب متغیر های جنس ، سابقه کار وسطح تحصیلات تقریبا در یک سطح می باشد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مولفه های رضایت شغلی