پرسشنامه رایگان مهار شغلي

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مهار شغلي

چکیده : هدف اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و منبع مهار شغلي با رضايت شغلي مي باشد. براي آزمون اين فرضيه از روش تحقيق همبستگي استفاده شد. نمونه پژوهش کل جامعه را در برگرفت که شامل 102 نفر از مديران مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه بودند. فرضيات اين پژوهش بر اساس مدل گلمن (1998) شکل گرفت. براي جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه خودگزارش هوش هيجاني شيرينگ، رضايت شغلي اسپکتور و منبع مهار شغلي اسپکتور استفاده شد. نتايج نشان داد که: بين هوش هيجاني و رضايت شغلي رابطه وجود دارد. بين منبع مهار شغلي و رضايت شغلي رابطه وجود دارد. زنان و مردان در خودانگيزي، خودآگاهي، خودکنترلي، و مهارت اجتماعي با يکديگر تفاوتي ندارند. اما زنان نسبت به مردان از هوش هيجاني و همدلي بالاتري برخوردارند. ساير يافته هاي پژوهش نيز نشان داد که افزايش سن با رضايت شغلي رابطه دارد. نتايج بدست آمده فرضيات مورد انتظار را تاييد کرد بنابراين جهت افزايش رضايت شغلي مي توان از مهارت هاي هوش هيجاني در محيط هاي آموزشي و مشاوره اي استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مهار شغلي