پرسشنامه رایگان رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور ساخت رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه با تاكید بر دیدگاه دبیران صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه ی مدیران و دبیران دبیرستان های پسرانه ی دولتی ناحیه 6 مشهد بوده كه 92 دبیر با روش نمونه گیری pps انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی و تعهد سازمانی استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده است و نتایج با اطمینان 99% به شرح زیر به دست آمده است: 1. بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 2. بین مهارت كلامی و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 3. بین مهارت شنود و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 4. بین مهارت بازخورد مدیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 5. بین مهارت های ارتباطی مدیران بر حسب رشته ی تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

پرسشنامه رایگان مهارت های ارتباطی مدیران

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه فردوسی صورت گرفته است . فرضیه اساسی پژوهش آن است که بین مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه فردوسی رابطه معنی داری وجود دارد . مهارت های ارتباطی از چهار مؤلفه : مهارت کلامی ، مهارت شنود مؤثر،  مهارت نوشتاری و مهارت اطلاع رسانی و سلامت سازمانی نیز از ابعاد هفتگانه : یگانگی نهادی ، نفوذ مدیر ، مراعات ، ساخت دهی ، حمایت منابع ، روحیه و تاکید علمی تشکیل یافته است . دانشکده ها به لحاظ حوزه و قلمرو کاری به چهار گروه : ادبیات و علوم انسانی ، کشاورزی ، علوم پایه و مهندسی تقسیم بندی شدند . سولات اساسی پژوهش از این قرار است

1-     وضعیت مهارت های ارتباطی مدیران دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نمره پرسشنامه مهارت های ارتباطی چگونه است ؟

2-     وضعیت سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نمره پرسشنامه سلامت سازمانی چگونه است ؟

3-     آیا در نمره مهارت های ارتباطی مدیران چهار گروه دانشکده ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

4-     آیا در نمره سلامت سازمانی چهار گروه دانشکده ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

جامعه آماری پژوهش ، شامل کلیه معاونین و مدیر گروه های دانشکده های دانشگاه فردوسی به تعداد 73 نفر و روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است . بر اساس مبانی نظری تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مهارت های ارتباطی و سلامت سازمانی استفاده شده است که تمام جامعه آماری به طور سرشماری به هر دو پرسشنامه پاسخ داده اند به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه و سوالات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است و نتایج زیر به دست آمده است 1- بین مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی دانشکده ها با اطمینان 99٪ رابطه معنی داری وجود دارد.2- تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات مهارت های ارتباطی مدیران چهار گروه دانشکده ها دیده نمی شود . اما همه مدیران صرف نظر از گروه بندی از لحاظ مهارت شنود موثر بیشترین امتیاز و از لحاظ مهارت اطلاع رسانی کمترین امتیاز رابه دست آورده اند .3- تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات سلامت سازمانی دانشکده های گروه های چهار گانه دیده نمی شود . اما همه دانشکده ها صرف نظر از گروه بندی از لحاظ بعد تاکید علمی بیشترین امتیاز و از لحاظ بعد حمایت منابع کمترین امتیاز به دست آورده اند

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج