پرسشنامه رایگان مهارت هاي اجتماعي

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي

این پرسشنامه شامل 39 سوال  بوده و با هدف بررسي رابطه مهارت هاي اجتماعي و سلامت روان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي

پرسشنامه رایگان مهارت هاي اجتماعي

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با مهارت هاي اجتماعي و خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستاني بوده است که بر روي 237 دانش آموز پايه دوم دبيرستان در رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي و انساني که به صورت خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند، انجام شده است. ابزار پژوهش جهت سنجش شيوه اي فرزندپروري والدين پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري رابينسون و همکاران (1995) با پايايي 76/0 و جهت سنجش مهارتهاي اجتماعي پرسشنامه ايندربيتزن و فوستر(1992) با پايايي 80/0 و جهت سنجش خودکارآمدي تحصيلي پرسشنامه جري جينگ و مورگان (MJSES) با پايايي 76/0 بوده است. جهت تحليل داده ها از همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يك راهه استفاده شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج