پرسشنامه رایگان خودسنجی مهارت انسانی

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خودسنجی مهارت انسانی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی خود سنجی و دگرسنجی مدیران بر محور مهارت های انسانی انجام گرفته است. فرض اساسی در این پژوهش این است كه بین خودسنجی مدیران و دیگرسنجی دبیران تحت نظارتشان از طریق مهارت های انسانی، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد. این پژوهش در سال 79-1378 در مدارس متوسطه دولتی پسرانه ناحیه 2 مشهد با استفاده از روش های آماری و پژوهشی انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته است تحت عنوان سنجش مهارت های مدیران كه پرسشنامه اول میزان مهارت های انسانی مدیران را از نظر خود و پرسشنامه دوم میزان مهارت های انسانی مدیران را از نظر دبیران تحت نظارتشان بر اساس طیف لیكرت می سنجد. در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.در روش توصیفی از فراوانی درصد و نمودارها و در روش استنباطی از آزمون t و آزمون t جفت شده استفاده گردیده است. نتایج تحقیق كه پس از آزمون فرضیه های اصلی و فرعی به دست آمده به شرح زیر است: 1-بین خودسنجی مدیران و دیگرسنجی دبیران تحت نظارتشان از طریق مهارت های انسانی، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد. 5- به نظر دبیران، مدیرانشان دارای مهارت های انسانی در حد مطلوب می باشند. 3- مدیران دارای مهارت های انسانی در حد مطلوب می باشند. 6- بین متوسط نظرات مدیران و متوسط نظرات دبیران تحت نظارتشان تفاوت وجود ندارد. پس از آزمون فرضیه ها اصلی و فرعی شماره 1 و 2 مورد تائید قرار گرفت و فرضیه فرعی شماره 3 تائید نشد. نتایج به دست آمده گویای این است كه بین نظر مدیران و دبیران در مورد میزان مهارت های انسانی مدیران رابطه معنا داری وجود دارد و خود ارزشیابی مهارت های انسانی مدیران دارای اعتبار است و می توان از آن در كنار سایر روش های ارزشیابی عملكرد استفاده نمود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خود سنجی مهارت انسانی