پرسشنامه رایگان منابع کنترل در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه منابع کنترل در دانش آموزان

چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين منبع کنترل و سطح سلامت رواني در دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان انجام پذيرفته است. نمونه آماري شامل 336 نفر بوده است که اين تعداد از بين کل دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان رشته هاي رياضي – فيزيک، علوم تجربي و ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي 84- 83 شهر يزد، انتخاب شدند. روش نمونه گيري تصادفي – طبقه اي و ابزارهاي پژوهش، مقياس منبع کنترل راتر و – 90 – بوده است. تجزيه وتحليل آماري فرضيه ها و سؤال هاي پوهش در قالب تحليل واريانس و آزمون هاي کاي اسکوئر، توسط نرم افزار آماري انجام شد. نتايج به دست آمده از اين پژوهش بدين شرح هستند: 1- دانش آموزان با منبع کنترل دروني، از سطح سلامت رواني بالاتري برخوردارند. 2- دانش آموزان با منبع کنترل دروني، کمتر از دانش آموزان با منبع کنترل بيروني از افسردگي، پرخاشگري، اختلال شکايات جسماني، وسواس بي اختياري و حساسيت بين شخصي، رنج مي برند. 3- بين دو گروه دانش آموزان با منبع کنترل دروني و دانش آموزان با منبع کنترل بيروني از لحاظ اختلالات روان گسسته واري، ترس هاي اضطرابي، افکار پارانوئيدي و اضطراب، تفاوت معناداري مشاهده نشد. 4- بين گروه هاي تحصيلي رياضي – فيزيک، علوم تجربي و علوم انساني، از لحاظ نوع منبع کنترل و نيز سطح سلامت رواني تفاوت معناداري مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه منابع کنترل در دانش آموزان