پرسشنامه رایگان منابع قدرت مدیران

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

چکیده:

پژوهش حاضرباهدف مطالعه میزان رابطه بین هوش هیجانی ومنابع قدرت درمدیران مدارس متوسطه شهرستان نیشابور انجام پذیرفته است .جامعه آماری این پژوهش راکلیه مدیران آموزشی دبیرستان های متوسطه شهرستان نیشابور درسال تحصیلی 85-1384به حجم 70نفر مرد وزن تشکیل می دهند که تمامی این افراد بامحقق دراجرای پرسشنامه هوش هیجانی وی سینگر ومنابع قدرت ساموئل سی سرکوهمکاری نموده اند .نمونه تحقیق :شامل کلیه افراد جامعه موردنظرمی باشدوازروش سرشماری درانتخاب نمونه استفاده شده است .

روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی می باشد که به بررسی یک فرضیه اصلی ونه فرضیه فرعی می پردازد .نتایج تحقیق برای فرضیه اصلی نشان داد که :بین هوش هیجانی ومنابع قدرت درمدیران رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد وبرای فرضیه های فرعی شماره 1الی9 نتایج ازمون درسطح(a=0/05)به قرار زیر است :

1-بین خودآگاهی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

2-بین خودنظمی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

3-بین خودانگیزشی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

4-بین همدلی ومنابع قدرت مدیران رابطه معنادارمتوسطی وجوددارد.

5-بین مهارت اجتماعی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد

6-بین جنسیت وهوش هیجانی ومنابع قدرت رابطه معناداری وجود ندارد .

7-بین سابقه مدیریت مدیران باهوش هیجانی ومنابع قدرت رابطه معناداری وجود ندارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه منابع قدرت مدیران