پرسشنامه رایگان ملاكهاي ازدواج

تاریخ انتشار : 27 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ملاكهاي ازدواج

چکیده: 

هدف پژوهش بررسي اهميت ملاكهاي ازدواج در بين افراد مجرد و متاهل فارغ التحصيل ليسانس ساكن مشهد ميباشد. بدين منظور 30 نفر از گروه اول و 30 نفر از گروه دوم به طور تصادفي انتخاب شده كه هر 60 نفر در ابتداي پاسخگوي به پرسشنامه ابتدا ملاكهاي مورد نظر خود را به صورت تشريحي يادداشت نمودهسپس به پرسشها پاسخ دادند . در اين پژوهش يك فرض اصلي با اين عنوان كه ملاكهاي ازدواج در بين افراد مجرد و متاهل متفاوت است و 10 فرض فرعي بر اساس ملاكهاي مذهبي اخلاقي شناختي عاطفي ، رفتاري، اجتماعي، اقتصادي تحصيلي، ظاهري و جنسي در نظر گرفته شده است.سپس آزمودنيها بر اساس پرسشنامه ملاكهاي ازدواج مورد ارزيابي قرار گرفتند و در پايان با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و پارامترهاي آمار استنباطي به بررسي فرضيات پژوهش پرداخته شد.نتيجه آزمون فرضيه بدين صورت بدست آمد كه بين معيارهاي افرا دمجرد و متاهل تفاوت معنا داري وجود ندارد به جز در ملاكهاي ظاهري كهدر بين دو گروه متفاوت بوده است.به عبارتي انتخاب همسر تحت تاثير عوامل متعددي مي باشد كه در صورت ناديده گرفتن رضايتمندي كامل از زندگي زناشويي براي زوجين حاصل نخواهد شد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ملاكهاي ازدواج