پرسشنامه رایگان مقیاس ADHD بزرگسالان بارکلی

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس ADHD بزرگسالان بارکلی

چکیده

اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، و با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همچون اختلال‌های شخصیت، سوءمصرف مواد، اضطراب و افسردگی همبودی دارد. هدف: هدف از اجرای این پژوهش از یک سو برآورد میزان شیوع ADHD و اختلال‌های همبود در جمعیت زندانیان بزرگسال، مقایسه کنش‌های اجرایی (حافظه کاری، بازداری رفتاری و شناختی) در زندانیان مبتلا به ADHD با زندانیان غیر مبتلا، و از سوی دیگر، بررسی اثربخشی شیوه‌های درمانی آموزش بازداری رفتاری و حافظه کاری بر افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه‌های ADHD در زندانیان مبتلا به ADHD بود. روش: برای این منظور، در مطاله اول تعداد ۹۰7 نفر از زندانیان بزرگسال مرد موجود در بندهای بسته زندان گرگان به صورت نمونه طبقه‌ای در دسترس انتخاب شده و با پرسشنامه خود سنجی ADHD (ASRS) مصاحبه بالینی مبتنی بر DSM-IV و مصاحبه روانپزشکی مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند. اختلال‌های همراه با پرسشنامه اضطراب بک (BAI)، پرسشنامه افسردگی بک-2 (BDI-II) و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون-3 (MCMI-III) مورد ارزیابی قرار گرفت. در مطالعه دوم تعداد 30 نفر از زندانیانی تشخیص ADHD را دریافت کردند، و30 نفر از زندانیان غیر مبتلا به ADHD به صورت تصادفی انتخاب شده و در شاخص‌های سن و تحصیلات با هم همتا سازی شدند. به منظور اندازه گیری کنش‌های اجرایی از تکالیف برو برو، استروپ کلاسیک و STOP IT برای سنجش بازداری و تکالیف فراخنای ارقام وکسلر و بلوک‌های تپنده کورسی برای سنجش حافظه کاری استفاده شد. در مطالعه سوم تعداد 30 نفره مبتلا به ADHD مطالعه دوم به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. برنامه آموزش بازداری و حافظه کاری با استفاده از نرم‌افزارهای آموزش بازداری و حافظه کاری اجرا شد. نتايج حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های خی دو، t گروه‌های مستقل، تحليل واريانس چند متغيري و تحليل كوواريانس چند متغيري تحلیل شد. یافته‌ها: مطالعه اول، از بین 907 نفری که مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند، تعداد ۱۴۷ نفر (2/16%) مبتلا به ADHD تشخیص داده شدند. ۸۵% از آنها اختلال وابستگی به مواد، دارو یا الکل را دارا بودند. زندانیان مبتلا به ADHD میزان بالایی از اختلال‌های اضطرابی (1/55%) و اختلال‌های خلقی (8/40%)، اختلال‌های شخصیت همچون ضداجتماعی (2/44%) و مرزی (21%) را نشان دادند. مطالعه دوم، بین زندانیان مبتلا و غیر مبتلا به ADHD در سازه کنش‌های اجرایی بازداری رفتاری، شناختی، حافظه کاری کلامی و دیداری-فضایی با یکدیگر تفاوت معناداری وجود داشت. مطالعه سوم، آموزش حافظه کاری به بهبود عملکرد در تکالیف حافظه کاری و کاهش نشانه‌های ADHD منجر شد، اما آموزش بازداری اثر معناداری نداشت. هر دو شیوه آموزش به کاهش نشانه‌های اختلال‌های همراه از همچون اضطراب و افسردگی منجر شدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنش اختلال شایعی در بین زندانیان بزرگسال است که با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همبودی دارد. همچنین، نتايج اين پژوهش نارساكنش وري هاي اجرايي بزرگسالان مبتلا به ADHD را تاييد نمود و نشان داد كه آموزش حافظه کاری می‌تواند به طور نیرومندی کابرد بالینی برای کاهش نشانه‌های ADHD داشته باشد. علاوه براین، آموزش کنش‌های اجرایی می‌توانند در کاهش نشانه‌های اختلال‌های همبود همچون اضطراب و افسردگی موثر باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس ADHD بزرگسالان بارکلی