پرسشنامه رایگان مقیاس مسئولیت نگرشها (RAS)

تاریخ انتشار : 25 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

مقیاس مسئولیت نگرشها (RAS)

این پرسشنامه فهرست نگرش ها یا باورهایی است که مردم دارند.هر مورد را به دقت بخوانید و سپس ببینید که تا چه اندازه با آن موافق یا مخالف هستید. با علامت گذاشتن روی کلمه ای که به بهترین وجه نوع تفکر شما را توضیح می دهد، به هر یک از نگرش ها پاسخ بدهید. دقت کنید که برای هریک از نگرش ها فقط یک جواب انتخاب کنید. با توجه به اینکه افراد متفاوت هستند، بنابراین هیچ پاسخی درست یا غلط نمی باشد.

برای اینکه بدانید نگرشی را که انتخاب می کنید دقیقاً همان چیزی باشد که شما به آن طریق به چیزها دقت می کنید، کافی است که در ذهن خود آنچه را که بیشتر اوقات دوست دارید، داشته باشید.

نمونه سوالات این پرسشنامه


 

1 من اغلب خود را مسئول چیزهایی که غلط می باشند، می دانم.
کاملاً موافقم زیاد موافقم تا حدی موافقم خنثی تا حدی مخالفم زیاد مخالفم کاملاً مخالفم
             
2 وقتی می توانم احتمال بروز خطر را پیش بینی کنم و کاری انجام ندهم، آن وقت خود را در مورد پیامدهای آن سرزنش
می کنم.
کاملاً موافقم زیاد موافقم تا حدی موافقم خنثی تا حدی مخالفم زیاد مخالفم کاملاً مخالفم
             
3 من در مورد چیزهایی که غلط می باشند حساس بوده و احساس مسئولیت می کنم.
کاملاً موافقم زیاد موافقم تا حدی موافقم خنثی تا حدی مخالفم زیاد مخالفم کاملاً مخالفم
             
4 اگر من در مورد چیزهای بد فکر کنم، این امر به اندازۀ انجام دادن چیزهای بد، بد می باشد.
کاملاً موافقم زیاد موافقم تا حدی موافقم خنثی تا حدی مخالفم زیاد مخالفم کاملاً مخالفم
             
5 در مورد پیامد چیزهایی که انجام می دهم یا انجام نمی دهم به شدت نگران هستم.
کاملاً موافقم زیاد موافقم تا حدی موافقم خنثی تا حدی مخالفم زیاد مخالفم کاملاً مخالفم
             
6 عدم جلوگیری از بروز خطری برای من به همان اندازه بد است که باعث به وجود آمدن مصیبتی باشم.
کاملاً موافقم زیاد موافقم تا حدی موافقم خنثی تا حدی مخالفم زیاد مخالفم کاملاً مخالفم

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: Pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرشها (RAS)