مقیاس لیترالیسم مک فارلند (1989)

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس لیترالیسم مک فارلند (1989)

Mac Farland’s Literalism scale

ترجمهliteral به «منطوقی»یا«ظاهری »هر دودرست است، ولی اگر وحدت رویه و یکدست بودن معادل گذاری را نیز مد نظر داشته باشیم، شاید بهتر باشد که literal به «ظاهری »ترجمه شود؛ زیرا در کلمات هم خانواده literal نیز همین تعبیر به کار رفته و مثلاً گفته نشده است «منظوق گرایانه»یا «حمل بر معنای منطوقی» . بنابر این پیشنهاد آن است که literal به «ظاهری » ، literalist به «ظاهر گرا/گرایانه»و literalism به «ظاهر گرایی» ترجمه شود. در اینجا لازم است نکته ای را متذکر شوم. literalism (ظاهر گرایی) به معنای تقید و تمسک به ظاهر الفاظ ومتون است ودر برخی از ترجمه ها به «لفظ گرایی» یا «نص گرایی» برگردانده شده است. در کتاب فرهنگ تاریخ اندیشه ها( 1934/3 ، ستون اول) docetism به«ظاهر گرایی» ترجمه شده است و گفته شده که این واژه در الاهیات مسیحی به معنای «ظاهر گرایی» است .ولی باید گفت که docetism به معنای «ظاهر انگاری » (آشوری، 117:1384)، است (نه «ظاهر گرایی») و در برخی از ترجمه ها نیز به «روح انگاری»یا «شبح انگاری» ترجمه شده است. مراد از docetismگرایشی در صدر مسیحیت است که عیسی را فاقد بدن واقعی می پنداشتند و رنج او را ظاهری می دانستند؛(رک:هیک ، 73:1386) با این توضیح، به نظر می رسد که «شبح انگاری» معادل مناسب تری باشد. بنابر این پیشنهاد آن است که listeralism به «ظاهر گرایی» و docetismبه «شبح انگاری» ترجمه شود؛ ولی در صورت ترجمه docetismبه «ظاهر انگاری» می توان در ترجمه literalism «نص گرایی » یا «لفظ گرایی» را به کار برد تا میان «ظاهر گرایی » و «ظاهر انگاری » اشتباه پیش نیاید .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس لیترالیسم مک فارلند (1989)