مقیاس عشق سودایی [پرشور در ارتباطی صمیمانه]

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس عشق سودایی [پرشور در ارتباطی صمیمانه]

Passionate Love in intimate Relations. By: Hatfield‚.‚& Raspon‚R.L

به کسی که همین الان او را خیلی دوست دارید فکر کنید (اگر الان کسی را دوست ندارید، به کسی که در گذشته او را دوست دارید فکر کنید. اگر هرگز کسی را دوست نداشته اید، به کسی فکر کنید که به این مقصود به او نزدیک شدید) سعی کنید شدت احساس خود را در هریک از گویه های زیر مشخص کنید.

کاملا حقیقت دارد=9 ، 8، 7 ، 6 ،5( نسبتا حقیقت دارد) ، 4، 3، 2 ، 1= به هیچ وجه حقیقت ندارد.

1.        من عمیقا احساس نومیدی خواهم کرد اگر …… مرا ترک کند.

9 8 7 6 5 4 3 2 1

2.        گاهی اوقات احساس می کنم نمی توانم افکارم را کنترل کنم؛ آن ها یک میل شدید نسبت به …… هستند.

9 8 7 6 5 4 3 2 1

3.        احساس خوشحالی می کنم وقتی کاری انجام می دهم که …… را خوشحال کند.

9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.        من ترجیح می دهم با …… باشم تا کس دیگر.

9 8 7 6 5 4 3 2 1

5.        من حسادت خواهم کرد اگر فکر کنم که …… عاشق کس دیگر شده است.

9 8 7 6 5 4 3 2 1

6.        من مشتاقم همه چیز را درباره …… بدانم.

9 8 7 6 5 4 3 2 1

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس عشق سودایی [پرشور در ارتباطی صمیمانه]