پرسشنامه رایگان مقیاس شیوه حل مسئله

تاریخ انتشار : 27 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس شیوه حل مسئله

افسردگی یک اختلال بسیار شایع و شدید است و هنوز یک مسئله چالش انگیز در حوزه بهداشت روانی می­باشد، که از لحاظ ‏اقتصادی و سلامت انسانی پر هزینه است. علائم افسردگی با فرایندهای نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی ناسازگار و شیوه حل ‏مسئله ناکارآمد ارتباط دارد. ذهن آگاهی نوید تازه ای در تبیین رویکرد شناختی رفتاری در جهت کاهش افسردگی و بهبود فرایندهای ‏شناختی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی آموزش ذهن ­آگاهی و تأثیر آن بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و ‏شیوه حل مسئله در افراد افسرده ‏ بود. در این پژوهش، از روش شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایشی و ‏کنترل استفاده شد. به این منظور، از بین 70 نفر  دانشجوی داوطلب دانشگاه پیام نور دهدشت، تعداد 24 نفر دختر که نمرات ‏افسردگی آنها در آزمون افسردگی بک 15 و بالاتر بود انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و ‏کنترل گمارده شدند. هر دو گروه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ)، مقیاس پاسخ­های نشخوارگری (RRS) و  پرسشنامه شیوه حل مسئله کیسدی و لانگ را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند، گروه آزمایشی ‏‏8 جلسه آموزش ذهن آگاهی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج  حاصل از تحلیل کواریانس نشان ‏داد، کسانی که آموزش ذهن ­آگاهی در یافت کردند در نمرات افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی ناسازگار و ‏شیوه حل مسئله ناکارآمد کاهش و در نمرات نظم جویی شناختی هیجانی سازگار و شیوه حل مسئله کارآمد نسبت به گروه ‏کنترل افزایش نشان دادند. نتیجه آن که آموزش ذهن ­آگاهی می­تواند در کمک به افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی ‏هیجانی و شیوه حل مسئله مفید واقع شود.‏

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس شیوه حل مسئله