پرسشنامه رایگان مقیاس رگه فراخلقی

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس رگه فراخلقی

این پرسشنامه شامل 31 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس رگه فراخلقی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس رگه فراخلقی

تعا

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

آزمون خود-سنجی

سالوی و همکاران (1995)

Trait Meta Scale

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= کاملا مخالف

2= تا حدی مخالف

3= نه مخالف و نه موافق

4= تا حدی موافق

5= کاملا موافق

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج