پرسشنامه رایگان مقیاس رشد اجتماعی واينلند

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واينلند

چکیده : اين پژوهش با هدف مقايسه رفتار انطباقي کودکان کم شنواي شديد و کودکان شنواي هم خانواده آنان انجام گرفته است . در اين پژوهش تاثير اختلالات ارتباطي ، تعاملي و عملکرد خانواده در رشد فرآيندهاي رفتار انطباقي و رشد اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است . جامعه مورد مطالعه مشتمل بر 41 کودك دختر و پسر کم شنواي شديد و 41 کودك دختر و پسر شنوا در دامنه سني 4 تا 8 سال مي باشد . آزمودني ها از نظر جنس ، سن و وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي خانواده همسان شده اند . در انجام اين پژوهش از مصاحبه ، پرسشنامه و مقياس رفتار انطباقي و اينلند استفاده شده است . اين مقياس که در سال 1935 توسط ادگاردال تهيه و در سال 1965 تجديد نظر شد ، داراي 117 گويه است که به ترتيب هنجار سني مرتب شده اند و 8 حوزه رفتار انطباقي را در مورد ارزيابي قرار مي دهد . مهارت و خرده مهارت هاي مورد بررسي عبارتند از : رفتار انطباقي کل ، خودياري ، خود رهبري ، خود سرگرمي ، تحرك ، ارتباط و اجتماعي شدن

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واينلند