مقیاس خشم چند بعدی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس خشم چند بعدی

آیا فردی عصبانی هستید ؟

The Multidimensional InventorySiegel‚ Judith

هرکس ، گهگاه عصبانی می شود .تعدادی از جملاتی که افراد درباره چگونگی خشم خود گفته اند ، در زیر آورده شده است . اعداد زیر را برای مشخص کردن این که هر جمله تا چه حد گویای حال شماست ، به کار برید . لطفا به همه سوال ها پاسخ دهید .

5= کاملا درست 4= اکثرا درست 3= تا حدی درست/تا حدی نادرست 2= اکثرا نادرست 1= کاملا نادرست


1- من بیشتر از افراد عادی خشمگین می شوم .

2- در موقعیت ها مشابه ، سایر افراد بیشتر از من عصبانی می شوند .

3- توی دلم ناراحتی هایی دارم که آنها را با هیچ کس در میان نمی گذارم .

4- حتی وقتی از دست کسی عصبانی هستم ، سعی می کنم با او بسازم .

5- مخفیانه از کارهای دیگران خرده گیری می کنم .

6- راحت عصبانی می شوم .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس خشم چند بعدی