پرسشنامه رایگان مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)

تاریخ انتشار : 25 نوامبر 2015

  مقیاس تفسیر مسئولیت

مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS) 

می خواهیم بدانیم که عکس العمل شما در مقابل افکار مزاحم دردو هفتۀ گذشته چه بوده است ؟

افکار مزاحم، افکاری هستند که به طور ناگهانی وارد ذهن شما می شوند و ممکن است اختلالی در آنچه که فکر می کنید یا آنچه که انجام می دهید به وجود بیاورند و همیشه این نوع افکار درموقعیت های جداگانه رخ می دهند .آنها ممکن است به صورت کلمات  ، تصورات  ذهنی ، یا یک تکانه باشند ( مانند یک اجبار ناگهانی برای انجام دادن بعضی اعمال ) . ما در مورد آن افکار مزاحمی که غیر قابل قبول هستند صحبت می کنیم .تحقیقات نشان داده اند که بسیاری از مردم در برهه ای از زندگی خود و به نحوی این افکار مزاحم غیرقابل را تجربه می کنند. این افکار می توانند خیلی شدید یا خفیف باشند .بنابراین می توان گفت که این امر به هیچ وجه غیرطبیعی نمی باشد .

نمونه هایی از افکار مزاحم ناخوشایند عبارتند از :

 

— تصوراتی از حملات مکرر به کسی

—تفکر ناگهانی مبنی براینکه دستهای شما کثیف هستند و ممکن است باعث آلودگی شما شوند .

 — افکار ناگهانی مبنی براینکه شما شیر گاز را نبسته اید و یا اینکه در را قفل نکرده اید .

—تصورات نامعقول مکرر مبنی براینکه فرد مورد علاقۀ شماآسیب خواهد دید.

—اجبارهای مکرر مبنی براینکه حمله و آسیب به کسی برسانید (اگر چه شما هیچ وقت این کار را انجام ندهید).

اینها نمونه هایی ازافکار مزاحمی است که می توانند ایده هایی به شما بدهند تا بدانید منظور ما چیست . البته مردم در مورد نوع افکاری که دارند به طور قابل ملاحظه ای با یکدیگر متفاوت هستند .

نکتۀ مهم: در مورد افکار مزاحمی که دردو هفتۀ گذشته داشته اید ، به خوبی فکر کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید . سؤالات به تمام افکار مربوط نمی شوند ، بلکه مخصوص افکار مزاحم منفی شما هستند .

لطفاً تمام افکار مزاحمی که در دو هفتۀ گذشته داشته اید را یادداشت کنید. این پرسش نامه از دو قسمت تشکیل شده است .

در زیر مواردی از افکار مزاحم وجود دارند که در زمان نگرانی شما در ذهن تان جریان پیدا می کنند و می دانیدکه همۀ آنها غیرمنطقی و نامعقول هستند .در مورد مواقعی فکر کنید که در دوهفتۀ گذشته به وسیلۀ افکار مزاحم ، تصورات و تکانه ها ناراحت شده اید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: Pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

 

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)