مقیاس تعارض نقش جنسیتی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس تعارض نقش جنسیتی

چمی کارپور، پورشهباز، دولتشاهی و مشتاق. 1389

Gender Role Conflict Scale (GRCS)
O’Neil‚ J.M.‚ Helms‚ B.J.‚ Gable‚ R.K.‚ David‚ L.‚ & Wrightsman‚ L.S. (1986)

پیشرفت شغلی، برایم مهم است.

اینكه به كسی بگویم نگرانش هستم، برایم دشوار است.

برایم دشوار است كه علاقه ام به یك مرد را به صورت كلامی بیان كنم.

برنامه كاری (یا درسی) سنگینم مرا كلافه كرده است.

به نظر من، پول درآوردن بخشی از موفقیت است.

درك كردن احساسات شدید برایم دشوار است.

صمیمیت و نزدیكی عاطفی با سایر مردان در من تنش ایجاد میكند.

گاهی اوقات ارزش شخصی خودم را براساس موفقیت شغلی یا تحصیلیام ارزیابی می كنم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس تعارض نقش جنسیتی