پرسشنامه رایگان مقیاس الگوهای سخت انضباطی

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس الگوهای سخت انضباطی

این پرسشنامه شامل 50 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس الگوهای سخت انضباطی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس الگوهای سخت انضباطی

تعا

مقیاس الگوهای سخت انضباطی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس الگوهای سخت انضباطی

Parent’s Hard Discipline Scale

عبارتهایی درباره ارتباط شما با والدینتان داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

0= هرگز … ا= به ندرت … 2= گاهی … 3= همیشه
1.     مادرم سعی می کند که به سر و وضع من برسد.
2.     پدرم سعی می کند که به سر و وضع من برسد.
3.     تنبیه های مادرم با کاری که من کردم ، تناسب ندارد.
4.     تنبیه های پدرم با کاری که من کردم ، تناسب ندارد.
5.     مادرم معتقد است که بچه باید تنبیه شود.
6.     پدرم معتقد است که بچه باید تنبیه شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس الگوهای سخت انضباطی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج