مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان
The Specific Interpersonal Trust Scale: women

Cinthia Johnson-George & Walter Swap
چقدر قابل اعتماد هستید؟ 13 ماده
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام “…….” مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید ، توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است .
9= کاملا موافق 8= موافق 7= تقریبا موافق 6= اندکی موافق 5= نه مخالف و نه موافق 4= اندکی مخالف 3= تقریبا مخالف 2= مخالف 1= کاملا مخالف
1- اگر زخمی شوم یا آسیبی ببینم ، اطمینان دارم که “…….” بهترین کارها را برایم انجام خواهد داد .
2- اگر “…….” چیز با ارزشی از من قرض بگیرد و آن را بشکند ، او حاضر خواهد بود که پول تعمیر آن را برایم بپردازد .
3- اگر ساعت زنگ دار من بشکند و از “…….” بخواهم که سر ساعت خاصی به من زنگ بزند ، می توانم روی تماس او حساب کنم .
4- اگر “…….” بپذیرد که وقتی که من در خانه نیستم ، به حیوان خانگی ام غذا بدهد ، در مورد مواظبت از حیوان خانگی ام هیچ نگرانی نخواهم داشت .
5- اگر “…….” به من قول بدهد که کاری برایم انجام انجام دهد ، به قول خود عمل می کند .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان