پرسشنامه رایگان اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی)

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی)

چکیده

اختلال اضطراب اجتماعی، شایعترین نوع اختلالات اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می رساند.  هریک از درمانهای روانشناختی، بر درمان جنبه ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده است.  اخیرا درمانهای جدیدتر مانند فراشناخت و نوروفیدبک مدنظر قرار گرفته اند.  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با نوروفیدبک بر باورهای فراشناختی، نظم جویی هیجان و علائم اختلال اضطراب اجتماعی و از نوع مطالعه تک آزمودنی و نمونه گیری داوطلبانه است.  5 دانشجوی دانشگاه فردوسی و دانشگاه فرهنگیان با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی، براساس شدت اختلال (خفیف تر یا شدید) همتا شده، بصورت تصادفی در دو گروه (فراشناخت و نوروفیدبک) جای گرفتند.  از مصاحبه بالینی DSM-IV-TR، پرسشنامه هراس اجتماعی کانور، پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند، پرسشنامه باورهای فراشناختی و پرسشنامه نظم جویی هیجان استفاده شد.  درمان فردی فراشناخت در 8 جلسه هفتگی و نوروفیدبک 16جلسه، سه بار در هفته اجرا شد.  پرسشنامه ها در خط پایه، انتهای درمان و پیگیری 45 روزه تکمیل شدند، بعلاوه پرسشنامه کانور دوبار در میانه درمان (یک سوم و دو سوم مدت دوره درمان) نیز تکمیل گردید.  برای تحلیل داده ها از درصد بهبودی استفاده گردید.  یافته ها نشان دهنده اثربخشی هردو درمان در نشانه های اضطرابی آزمودنیها، با دامنه درصدهای بهبودی متفاوت در هر فرد است ولی میانگین درصدهای بهبودی آزمودنیها برای هردو درمان، تفاوت چشمگیری ندارد. البته بیشترین بهبودی در باورهای فراشناختی در آزمودنیهای گروه فراشناخت ایجاد شده است.  نظم جویی هیجان در آزمودنیها دارای نوسان بوده و بنابراین به نظر می رسد هردو درمان بصورت معنادار اثربخش نبوده اند.  بهبودی همه آزمودنیها در دوره پیگیری ادامه یافته است.  بطورکلی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بطور اثربخشی توانستند اختلال اضطراب اجتماعی را بهبود بخشند اما اثربخشی بیشتر درمان فراشناخت برای کاهش علائم اضطراب اجتماعی خفیف و نوروفیدبک برای اختلال اضطراب اجتماعی شدیدتر مشاهده شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی)