پرسشنامه رایگان مقياس جهت گيري هدف

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقياس جهت گيري هدف

چکیده : هدف پژوهش حاضر مقايسه انواع جهت گيري هدف در بين دانش آموزان مدارس تيزهوشان و عادي دختر و پسر در رشته هاي مختلف شهر شيراز بود. مقياس جهت گيري هدف برگرفته از بوفارد و اليوت، مقياسي بود که در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که دو گروه از دانش آموزان مدارس تيزهوشان و عادي در جهت گيري هدف عملکرد گرايشي و عملکرد پرهيزي تقاوت معناداري وجود دارد. با توجه به نتايج بدست آمده جهت گيري هدف يادگيري تاثير مثبتي در موفقيت تحصيلي دارد و با تلاش و پشتکار، انگيزه و استراتژيهاي يادگيري در ارتباط است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقياس جهت گيري هدف