پرسشنامه رایگان مقايسه ارتباطات بين فردي در كلاسهاي حضوري و مجازي

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقايسه ارتباطات بين فردي در كلاسهاي حضوري و مجازي

پژوهش حاضر به منظور مقايسه ارتباطات بين فردي در كلاس هاي حضوري و مجازي دانشگاه فردوسي صورت گرفته است ولي طي آن پنج عامل مؤثر در اين ارتباطات (‌وظايف كلاس ،فعاليت هاي كلاسي، ويژگي هاي مطالب مبادله شده در كلاس، موانع ارتباطي و بازخوردهاي ارتباطي ) در قالب پنج سوال پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام داننشجوياني مي باشند كه در نيم سال دوم سال تحصيلي 83-1382 در يكي از دروسي (متون اسلامي ، تاريخ اسلام ، تاريخ اسلام و فيزيك ) كه به هر دو صورت حضوري و مجازي توسط اساتيد مشترك هر درس در دانشگاه فردوسي ارائه گرديده است ، ثبت نام نموده اند و چون اين تعداد كلا شامل416 نفر دانشجو مي باشد، تمامي اين نفرات به صورت سرشماري به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شده اند، همچنين از پرسشنامه دراين پژوهش پيمايشي براي جمع آوري داده ها استفاده گرديده است و براي تحليل آماري داده ها از روش تجزيه و تحليل توصيفي بهره گرفته شده است. از بررسي ديدگاه دانشجويان شركت كننده در اين دو نوع كلاس نتايج زير به دست آمده اند:

فرصت انجام فعاليت هاي گروهي و امكان ايجاد تغيير در وظايف بين فردي در اين دو نوع كلاس تقريبا يكسان مي باشد، اما وظايف بين فردي ويژگي مطالب مبادله شده ، موانع ارتباطي و بازخوردي هاي ارتباطي در ا ين دونوع كلاس متفاوت است. اين شباهت ها و تفاوت ها توسط 10 جدول و 27 نمودار در فصل چهارم پژوهش نمايش داده شده اند.

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقايسه ارتباطات بين فردي در كلاسهاي حضوري و مجازي