پرسشنامه رایگان مقایسه معیارهای قضاوت ربط مدارك الكترونیكی با الگوریتم های رتبه بندی موتورهای كاوش

تاریخ انتشار : 1 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان مقایسه معیارهای قضاوت ربط مدارك الكترونیكی با الگوریتم های رتبه بندی موتورهای كاوش

هدف اصلی هر سیستم اطلاع رسانی ارائه اطلاعات مرتبط به کاربران این سیستم می باشد.گرچه محیط سنتی ذخیره و بازیابی اطلاعات به گونه اساسی تغیير یافته است، اما هدف اصلی، که همانا بازیابی اطلاعات مرتبط می باشد، یکسان باقی مانده است. کاربران برای ارزیابی ربط مدارک بازیابی شده از معیارهائی استفاده می کند. در محیط مدرن و پیوسته امروز، موتورهای کاوش ابزار اصلی جستجو و بازیابی اطلاعات الکترونیک می باشند. این ابزارهای کاوش با استفاده از سازوکارهائی که الگوریتم ( قواعد) رتبه بندی نامیده می شود ربط مدارک بازیابی شده را با نیاز اطلاعاتی کاربرانی ( که در قالب پرسش کاوش بیان شده است) تعیين می کند. هدف پژوهش حاضر شناسائی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای ارزیابی ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش و مقایسه این معیارها با عناصر مورد استفاده الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای 80 تا 82 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند.حجم نمونه اي به بزرگي 335 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي نسبي تعيين گرديد. داده هاي موردنيازازطريق دونوع پرسشنامه جداگانه ومطالعه نوشتارهاي مربوط به الگوريتم هاي رتبه بندي موتورهاي كاوش گردآوري گرديد. پرسشنامه نوع اول داده هاي مربوط به معيارهاي مورد استفاده دانشجويان براي ارزيابي ربط درشرايط ذهني راجمع آوري نمود. هنگام توزيع پرسشنامه نوع اول ازدانشجويان خواسته شد كه اگرمايل به تكميل پرسشنامه ديگري درشرايط واقعي اطلاع يابي هستند موافقت خودرااعلام دارند. درنتيجه 50 دانشجو موافقت خودرااعلام نمودند وپرسشنامه دوم بين آنها توزيع گرديد. داده هاي گردآوري شده توسط نرم افزار spss تجزيه وتحليل گرديد.براساس نتايج،دانشجويان به عناصر خاصي ازيك مدرك(مقوله هاي معياري) توجه مي نمايند ومدارك بازيابي شده توسط موتورهاي كاوش راازطريق اختصاص ويژگي ها وكيفياتي براي هريك ازاين عناصر مورد ارزيابي قرارمي دهند.نتايج تحقيق آشكارساخت كه ازميان پنج موتوركاوش راازطريق پنج موتوركاوش (گوگل، ياهو، آلتاويستا، لايكوزوسيروس) كه بيشترين فراواني كاربرد رادربين دانشجويان داشتند، موتوركاوش سيروس به بخش زيادي ازعناصربيان شده توسط دانشجويان توجه نموده است. هم چنين عوامل جمعيت شناختي چون سن وسال ورودتاحدي برمعيارهاي مورد استفاده دانشجويان تاثيرگذاراست.براساس يافته ها، دانشجويان علاوه برداشتن معيارهاي خاص هنگام ارزيابي ربط مدارك درشرايط ذهني وواقعي اطلاع يابي،اولويت خاصي نيزبراي هريك ازاين عناصروويژگي هاي آن قائل هستند. علاوه برشناسايي معيارهاي ذهني وعيني مورد استفاده كاربران، دانشجويان موردمطالعه دلائل خاص خودرابراي پذيرش يارديك مدرك ويامجموعه اي ازمدارك بازيابي شده دارابودنديعني وجودعواملي كه ياتسهيل كننده ويامحدودكننده دسترسي به مدارك مي باشد.براساس نتايج، دانشجويان ازمعيارهاي مختلفي درشرايط ذهني وواقعي(جلسه كاوش) ارزيابي استفاده مي كنند. هم چنين بين دانشجويان حوزه هاي چهارگانه(بين گروهي)درتوجه به معيارهاي ارزيابي ربط درشرايط ذهني وعيني تفاوت هاي معناداري مشاهده مي گردد.بعلاوه درتوجه دانشجويان هريك ازحوزه هاي چهارگانه(درونگري) به عناصر(مقوله هاي معياري) وويژگي هاي هريك ازاين عناصر(معيارهاي ربط) درشرايط ذهني وعيني نيزتفاوت هاي معنادارملاحظه مي گردد. براساس نتايج، عناصري چون عنوان، چكيده، زبان ومحتوي بيش ازسايرعناصرموردتوجه دانشجويان قرارگرفته است. مهمترين توصيه پژوهش آن است كه صاحبان موتورهاي كاوش هنگام طراحي الگوريتم هاي رتبه بندي به عناصرمورداستفاده كاربران توجه نمايند.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامهپرسشنامه مقایسه معیارهای قضاوت ربط مدارك الكترونیكی با الگوریتم های رتبه بندی موتورهای كاوش