پرسشنامه رایگان مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و هدف اصلی آن تعیين وضعیت کمی تولید اطلاعاتی علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه منابع اطلاعاتی ( تالیف کتاب، ترجمه کتاب، چاپ مقاله در نشریه های داخلی و خارجی، ترجمه مقاله، سخنرانی، طرح تحقیقات، ویرایش و تصحیح ) است که توسط اعضاي هیات علمی این دانشگاه تولید شده باشد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه بین 240 نفر از اعضای هیات علمی صورت گرفته که از این تعداد 217 نفر ( 41/90 درصد) به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون یومان ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون کروسکال والیس و نشانه ویلکاکسون استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد: 1. بین سطح تحصیلات ، تدریس در دوره تحصیلات تکمیلي، استفاده از فرصت مطالعاتی و تولید علمی تفاوت معناداری وجود دارد. 2. بین سال های اشتغال در دانشگاه، درجه آشنای با زبان انگلیسی و تولید علمی رابطه معنادار وجود دارد. 3. بین تولیدات تالیفی و ترجمه ای در چهار حوزه مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ نوع انتشار تالیف کتاب 01/3 درصد، ترجمه کتاب 63/5 درصد، چاپ مقاله در نشریه های داخلی 64/27 درصد، چاپ مقاله در نشریات خارجی 59/9 درصد، ترجمه مقاله 14/5 درصد، سخنرانی 03/24 درصد، طرح تحقیقاتی 15/11 درصد، ویرایش و تصحیح 79/13 درصد از کل تولیدات علمی را تشکیل داده است. بیشترین منابع اطلاعاتی تولید شده به دانشکده هنر نیشابور (4/0 درصد) تعلق دارد. از نتایج دیگر پژوهش این است که از 11384 مقاله، 7944 مورد ( 78/69 درصد) به مقالات داخلی و 3440 مورد ( 22/30 درصد) به مقالات خارجی اختصاص دارد. در پایان نیز، پیشنهاد های جهت افزایش تولیدات علمی و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی