پرسشنامه رایگان مشکلات زناشویی

تاریخ انتشار : 25 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مشکلات زناشویی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مثلث‌شناختی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد صورت گرفت که از حیث روش تحقیقی، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کليه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان مشهد در سال تحصيلي 92-1391 می باشند. از بین نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد به صورت تصادفی ساده ناحیه هفت آموزش و پرورش انتخاب شد. تعداد دانش آموزان دختر این ناحیه حدود 9500 نفر می‌باشد و تعداد نمونه انتخابی بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین شد که به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به منظور جمع‌آوری اطلاعات به سه پرسش نامه باورهای غیرمنطقی اهواز (4IBT-A)، پرسش‌نامه مثلث شناختی (CTI)و پرسش‌نامه اضطراب امتحان ساراسون (TAQ) پاسخ دادند. نتایج رگرسیون چندگانه، در مورد سؤال اصلی این پژوهش مبنی بر این که آیا مثلث شناختی و باورهای غیرمنطقی می توانند اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی کنند نشان داد که باورهای غیر منطقی و مؤلفه های نگرش منفي نسبت به خود و نسبت به آینده پیش بین‌های خوبی برای اضطراب امتحان هستند. و فقط مؤلفه نگرش نسبت به دنیا پیش بین مناسبی برای اضطراب امتحان نمی باشد، همچنین نتایج آزمون همبستگی تفکیکی در باره هدف اصلی این پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین باورهای غیرمنطقی، نگرش منفي نسبت به خود، نسبت به دنیا و نسبت به آینده با اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی است که با 01/0 >P و ضریب اطمینان 99/0 مورد تأیید قرار گرفت. به علاوه بین باورهای غیرمنطقی و اضطراب امتحان نیز رابطه منفی معنی دار وجود دارد، بنابراین می‌توان گفت باورهای غیرمنطقی و مثلث‌شناختی منفي با اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی رابطه داشته و به تبع آن می تواند بر موفقیت تحصیلی و سلامت روان و کیفیت زندگی دانش آموزان تأثیرگذار باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مشکلات زناشویی

پرسشنامه رایگان مشکلات زناشویی

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مشکلات زناشویی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهبود الگوهای ارتباطی و کاهش مشکلات زناشویی زوجین طراحی شده است. محتوای اساسی رویکرد خودتنظیمی این است که خود زوجین و نه درمانگر تغییرات طولانی مدتی را در رابطه شان ایجاد کنند. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل زوجینی هستند که به دلیل مشکلات زناشویی به یکی از مراکز مشاوره شهر سبزوار مراجعه کرده بودند. نمونه آماری شامل 10 زوج (20 نفر)  است که طی بهار تا پاییز سال 1392 جهت حل مشکلات ارتباطی و زناشویی خویش به مرکز مشاوره اداره بهزیستی این شهر مراجعه کرده بودند. این افراد به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش به تعداد 5 زوج (10 نفر) و گروه کنترل نیز به تعداد 5 زوج (10 نفر) گمارده شدند. به منظور ارزیابی چگونگی الگوهای ارتباطی و مشکلات زناشویی زوجین به ترتیب از پرسشنامه های CPQ و چک لیست مشکلات زناشویی استفاده شد. زوجین گروه آزمایش طی 8 جلسه زوج درمانی به روش خودتنظیمی را دریافت نمودند در حالی که زوجین گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس (ANCOVA)  و تی تست مستقل T-TEST مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از این است که زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی الگوهای ارتباطی زوجین را بهبود بخشیده (p<0/05)  و باعث کاهش مشکلات زناشویی زوجین می گردد (p<0/05).  همچنین بین زنان و مردان هر دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان مشکلات زناشویی و الگوهای ارتباطی ناسالم تفاوت معناداری مشاهده نشد(p>0/05) .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مشکلات زناشویی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج