پرسشنامه رایگان بررسی مشكلات جستجوی موضوعی استفاده كنندگان در فهرست رایانه ای

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مشكلات جستجوی موضوعی استفاده كنندگان در فهرست رایانه ای

جستجوی موضوعی یکی از راههای جستجو در فهرستها و پایگاهای اطلاعاتی است. این شیوه جستجو با مسائلی همراه است که بازیابی منابع مورد نیاز کاربر ( استفاده کننده ) را با مشکلاتی روبرو می سازد. هدف این پژوهش بررسی رفتارهای اطلاع یابی در جستجوی موضوعی در فهرستهای رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه راهکارهای عملی برای استفاده بهینه از قابلیتهای جستجوی موضوعی در فهرست های رایانه ای است.

پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کاربران فهرست رایانه ای ذکر شده اند که در دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفتند.

الف. در مرحله اول، از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته میان 357 نفر از کاربران فهرست، در مورد مسائل مختلف جستجوی موضوعی، از جمله انواع آنها، میزان رضایت کاربران از جستجوی موضوعی و توانایي آنها در انجام جستجوی موضوعی نظرسنجی شد.

ب. اطلاعات مورد نیاز در مرحله دوم با استفاده از ثبت و ذخیره سابقه جستجوهای کاربران به صورت خودکار در رایانه گردآوری شد. در این مرحله، 383 سابقه، به عنوان نمونه، انتخاب شد و از جنبه هایي مانند نوع جستجوها، مشکلات و مسائل دخیل در جستجوها، توانایهای کاربران در رفع مشکلات مورد تحلیل قرار گرفت. هفت فرضیه تحقیق از طریق اطلاعات گردآوری شده از هر یک از دو مرحله بالا و یا مقایسه آنها مورد آزمون قرار گرفت. برخی از یافته ها نشان می دهد که:

– جستجوی موضوعی بیشترین میزان جستجو ها را در فهرست رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد.

– در حالی که اغلب کاربران این شیوه از جستجو را مطلوب تر از سایر شیوه ها ارزیابی کردند، سابقه جستجوها نشان داد که تعداد بازیابی های نامطلوب در جستجوی موضوعی بیش از جستجوهای عنوان و پدیدآور است.

– پاسخ های کاربران نشان داد که افزایش نتایج جستجو برای آنها دشوارتر از کاهش نتایج جستجو است و میزان بازیابی های بدون نتیجه نیز گویای این مطلب بود.

– همچنین مشاهده شد که خطاهای املایي تنها بخش کوچکی از اشتباه کاربران را تشکیل می دهد و اغلب بازیابی های بی نتیجه در سابقه جستجو ناشی از عواملی غیر از املای اشتباه واژه هاست.

– اغلب کاربران به استفاده از آموزش چگونگی استفاده از فهرست تمایل نشان دادند.

خاطر نشان می شود که کاهش مشکلات جستجوی کاربران باید، در سه مسیر موازی، ارتقای توان کاربران فهرست، غنی سازی محتوای اطلاعاتی فهرست و افزایش توان نرم افزارهای کتابخانه ای انجام شود. تلاش در ارتقا هر یک از زمینه های فوق، نیازمند پیشرفت در دو بخش دیگر است.

در خاتمه پیشنهادهای چند در ارتباط با پیشرفت در جستجوی موضوعی ارائه شده است

 

 

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مشكلات جستجوی موضوعی استفاده كنندگان در فهرست رایانه ای