پرسشنامه رایگان مدیریت پدرانه چنگ و همکاران

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مدیریت پدرانه چنگ و همکاران

چکیده : در پژوهش حاضر رابطه بين ادراك مديريت پدرانه، احساس خودي بودن و رضايت شغلي به منظور روشن کردن مسايل زير مورد بررسي قرار گرفته است: 1. آيا مديريت پدرانه مي¬تواند يك شيوه مطلوب مديريت در کارخانه واگن پارس به عنوان يك محيط کاري ايراني باشد؟ 2. آيا احساس خودي بودن رابطه مثبتي با ادراك مديريت پدرانه دارد؟ و 3. آيا ادراك مديريت پدرانه رابطه مثبتي با رضايت شغلي دارد؟ در اين تحقيق يك نمونه 313 نفري از کارکنان کارخانه واگن پارس به يك پرسشنامه پاسخ دادند. جهت گردآوري داده¬ها در اين پژوهش از روش نمونه¬گيري سهميه¬اي استفاده گرديد. اين پرسشنامه شامل چهار مقياس بود: 1. مديريت پدرانه (چنگ و همکاران، 2000) 2. رضايت شغلي (مرنضوي، 1372 الف) 3. احساس خودي بودن (استمپر و ماسترسون، 2002) 4. مقياس اطلاعات جمعيت شناختي. داده¬هاي جمع¬آوري¬شده با استفاده از روش¬هاي تحقيق همبستگي شامل ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي جزئي و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل عبارتند از: • بين ادراك مديريت پدرانه، احساس خودي بودن و رضايت شغلي در کارکنان کارخانه واگن پارس رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مدیریت پدرانه چنگ و همکاران